qums

ارزیابی ارتباط حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی مبتلایان به بیماری نارسایی احتقانی قلب در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی قزوین درسال 1400-1399

رضایی, مهدخت and میرزاده, منیرالسادات (2021) ارزیابی ارتباط حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی مبتلایان به بیماری نارسایی احتقانی قلب در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی قزوین درسال 1400-1399. ["eprint_fieldopt_thesis_type_engd" not defined] thesis, Qazvin University of medical sciences,Qazvin,Iran.

[img] HTML
Download (25kB)

Abstract

چکیده زمینه و هدف: نارسايي قلبي يكي از شايعترين اخـتلالات قلبي و عروقـي اسـت و بـه عنـوان يـك اخـتلال مــزمن، پــيشرونــده و نــاتوان كننــده مطــرح مي باشد. این مطالعه با هدف بهبود کیفیت زندگی از طریق حمایت اجتماعی در بیماران مبتلا به بیماری نارسایی مزمن قلبی مراجعه کننده به بخش قلب بیمارستان بوعلی قزوین در سال 1400-1399 صورت گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه کننده به بخش قلب بیمارستان بوعلی قزوین در سال 1400-1399 وارد مطالعه شدند. نمونه گیری به روش آسان (در دسترس) بود و اطلاعات بیماران به کمک یک چک لیست شامل مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه ی کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی جمع آوری شد. از نرم افزار SPSS نسخه ی 20 برای آنالیز استفاده شد. سطح معنی داری کمتر از ۰۵/۰ در نظر گرفته شد. یافته ها: در نهایت 119 بیمار در این مطالعه بررسی شدند. میانگین سنی بیماران شرکت کننده 26/11±04/70 سال بود. 58 درصد بیماران مذکر و 42 درصد مونث بودند. از نظر وضعیت حمایت اجتماعی در بیماران، نزدیک به 29 درصد بیماران از وضعیت پایین، 18 درصد در وضعیت متوسط و 53 درصد بیماران از وضعیت بالای حمایت اجتماعی برخوردار بودند. همبستگی معنی داری بین حمایت اجتماعی با تمامی ابعاد کیفیت زندگی مشهود بود (0۰۱/0= p value). همچنین ارتباط معنی داری بین حمایت اجتماعی با سن، EF و مدت زمان بیماری گزارش شد (0۰۱/0= p value). نتیجه گیری: طبق این مطالعه، مشخص شد که ارتباط معناداری بین حمایت اجتماعی درک شده با ابعاد کیفیت زندگی وجود دارد.که طبق آن مي توان نتيجه گرفت كه با ارتقاء حمايت هايي كه از منابع مختلف فراهم مي شود، كيفيت زندگي اين گروه از بيماران بهبود مي يابد. از آنجايي كه اين گروه از بيماران از سطح حمايت اطلاعاتي پاييني برخوردار هستند بايد تمهيداتي جهت افزايش اطلاعات بيماران اتخاذ شود. کلید واژه ها: حمایت اجتماعی، کیفیت زندگی، بیماری نارسایی قلب

Item Type: Thesis (["eprint_fieldopt_thesis_type_engd" not defined])
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: University Thesis > Faculty of Medicine
Depositing User: Medicine School Students
Date Deposited: 06 Nov 2021 10:06
Last Modified: 06 Nov 2021 10:06
URI: http://eprints.qums.ac.ir/id/eprint/11118

Actions (login required)

View Item View Item