qums

طراحی سیستم هوشمند برای تشخیص بیماری دیابت با استفاده از رویکرد دادهکاوی: گزارش کوتاه

کلهر, روح اله (2019) طراحی سیستم هوشمند برای تشخیص بیماری دیابت با استفاده از رویکرد دادهکاوی: گزارش کوتاه. دانشگاه علوم پزشكی تهران.

[img] PDF
Download (312kB)

Abstract

زمينه و هدف: بیماری دیابت عوارض متعددی دارد، تشخیص دیر هنگام دیابت در افراد منجرر بره گسرترش عروارض بیماری میشود. مطالعه حاضر با هدف بررسی امکان پیشبینی دیابت با استفاده از فنون دادهکاوی انجام شد. روش بررسي: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بود که بهصورت مقطعی انجام شد. جامعه پرژوهش شرامل افرراد مراجعهکننده به مراکز بهداشتی شهرستان محمدیه در استان قزوین جهت انجام غربالگری دیابت بودند. دادههرا ی مرورد مطالعه مربوط به فروردین تا خرداد 1394 بر ود. دادههرا در نهایرت برا اسرتفاده از سره روش نزدیر تررین همسرایگی (NN-k, algorithm neighbors nearest-k ،(درخت تصرمی گیرری (DT, tree Decision (و ماشرین هرای برردار پشرتی ان (SVM, machine vector Support (تحلیل و مورد مقایسه قرار گرفتند. جهت تحلیل دادهها از ,software® MATLAB .شد استفاده version 8.2 (Mathworks Inc., Natick, MA, USA) يافتهها: در تمامی معیارها، بهترین نتایج توسط درخرت تصرم ی گیر ری برا صرحت 99/2 )بره دسرت آمرد. پر از آن روشهای نزدی ترین همسایگی با صحت 99/2 )و ماشینهای بردار پشتی ان با صحت 94/2 )قرار داشتند. نتيجهگيري: براساس نتایج ارایه شده، درخت تصمی گیری بهترین نتایج را در کالسبندی نمونههای تسرت نشران داد. این مدل میتواند بهعنوان مدلی مناسب در پیشبینی دیابت با استفاده از دادههای ریس فاکتور توصیه شود. كلمات كليدي: هوش مصنوعی، دادهکاوی، دیابت ملیتوس نوع دو، تشخیص زودهنگام، یادگیری ماشینی، عوامل خطر.

Item Type: Article
Subjects: Q Science > Q Science (General)
R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: University Portal > research center > hpsr
Depositing User: pr hpsr research center
Date Deposited: 16 Oct 2022 07:25
Last Modified: 16 Oct 2022 07:25
URI: http://eprints.qums.ac.ir/id/eprint/11939

Actions (login required)

View Item View Item