qums

بررسی فراوانی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در بستنی سنتی و 1396 : یک گزارش کوتاه - دستگاهی عرضه شده در شهر قزوین در سال 9

ابراهیمی, حاتم and محمودی, رزاق and قجریگی, پیمان and شهسواری, سعید and موسوی, شقایق and بیگلری خوش مرام, نسیم (1398) بررسی فراوانی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در بستنی سنتی و 1396 : یک گزارش کوتاه - دستگاهی عرضه شده در شهر قزوین در سال 9. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان.

[img] PDF
Download (276kB)

Abstract

زمینه و هدف: مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین در بستنی سنتی و دستگاهی عرضه شده در شهر قزوین انجام شد. مواد و روشها: در این مطالعهي مقطعی، 100 نمونه بستنی سنتی و دستگاهی عرضه شده در شهر قزوین به صورت نمونهگیري تصادفی طی یکسال و در فصول مختلف جمعآوري شدند. با استفاده از روش کشت و سپس با استفاده از تکنیک (PCR; Reaction Chain polymerase ، (مقاومت باکتري به متی سیلین تأیید شد. یافتهها: میزان آلودگی به باکتري استافیلوکوکوس اورئوس در فصول مختلف در بستنی سنتی و دستگاهی 5 درصد و بیش ترین آلودگی، در فصل تابستان بود. 80 درصد (4 مورد) از باکتريهاي جدا شده به متیسیلین مقاومت داشتند. نتیجهگیري: آموزش استفاده از بستنی پاستوریزه و تهیه بستنی سنتی و دستگاهی به روش بهداشتی سبب کاهش مسمومیت غذایی میشود. واژههاي کلیدي: استافیلوکوکوس اورئوس، بستنی سنتی، بستنی دستگاهی، PCR ، مقاومت آنتیبیوتیکی، قزوین

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
R Medicine > RN Health
R Medicine > RN Health > RN1006 Health and food safety
Divisions: University Portal > research center > hpsr
Depositing User: pr hpsr research center
Date Deposited: 16 Oct 2022 07:25
Last Modified: 16 Oct 2022 07:25
URI: http://eprints.qums.ac.ir/id/eprint/11940

Actions (login required)

View Item View Item