qums

شناسایی سبک های رهبری مدیران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین و راه های ارتقای عملکرد آن

آصف زاده, سعید and محبی فر, رفعت and شیرعلی, محمد حسین (2014) شناسایی سبک های رهبری مدیران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین و راه های ارتقای عملکرد آن. انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات یهداشتی درمانی قزوین.

Full text not available from this repository.

Abstract

زمينه پژوهش: يكي از مسائل عمده و موثر در اثربخشي سازمان‌ها اتخاذ سبك رهبري مناسب از سوي مديران مي‌باشد اهدف و پژوهش: اين مطالعه به منظور شناسايي سبك‌هاي رهبري مديران دانشگاه علوم پزشكي قزوين و ارايه راهكارهاي مناسب جهت ارتقاء عملكرد آنان ايجاد شد. مواد و روش‌ها: در اين پژوهش توصيفي- مقطعي كه در سال 83/82 انجام شد تعداد 387 نفر از كل 2612 نفر پرسنل دانشگاه جهت جمع‌آوري اطلاعات در مورد 24 مدير سطح مياني بصورت نمونه‌گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. در اين پژوهش جهت تحليل داده‌ها مديران در سه گروه كاري اداري- مالي، دارو، درمان – بهداشت و آموزشي – پژوهشي طبقه‌بندي شدند. به منظور جمع‌آوري اطلاعات از 2 نوع پرسشنامه (براي سبك رهبري از پرسشنامه LBDQ با 40 سؤال و براي عملكرد از مدل achieve) استفاده گرديد. داده‌هاي پژوهش با بهره‌گيري از آمار استنباطي مورد تحليل قرار گرفت و براي اين كار از نرم افزار SPSS استفاده شد. يافته‌ها: نتايج پژوهش نشان داد كه (5/87 درصد) مديران مرد و (5/12درصد) مديران را زنان تشكيل مي‌دادند. (3/91 درصد) مديران از سبك‌رهبري وظيفه‌مدار و (7/8درصد) از سبك رهبري رابطه مدار استفاده مي‌كنند و بطوركلي سبك رهبري مديران مورد مطالعه از نوع وظيفه مدار بوده است در بين سه گروه اداري – مالي، دارو ، درمان، بهداشت و آموزشي، پژوهشي) نتايج بدست آمده نشان داد در هر سه گروه كاري، نوع سبك رهبري مديران مورد مطالعه از نوع وظيفه مدار بوده است در مقايسه سبك رهبري و ميانگين كل عملكرد مديران رابطه معني‌داري وجود داشته است (05/0>P) ميانگين نمره كل عملكرد و سبك رابطه مداري در گروه آموزشي- پژوهشي نمره كمتر از (60) و گروه دارو، درمان، بهداشت نمره بيشتري (77/63) را به خود اختصاص داده است، به بيان ديگر هر قدر ميانگين نمرات سبك رابطه مداري در گروه‌هاي كاري بيشتر مي‌شود (60 تا 77/63) در همان حال ميانگين نمرات سطح عملكرد آنان نيز بيشتر مي گردد (82/51 تا 23/55) همچنين در مقايسه هر يك از عوامل هفتگانه عملكرد در بين گروه‌هاي كاري اختلاف معني‌داري مشاهده نگرديد. (05/0<P). نتيجه‌گيري: با توجه به ارتباط معني‌دار بين نوع سبك رهبري مديران با عوامل مؤثر درعملكرد آنان، نياز به آموزش مديران در انتخاب سبك رهبري مناسب به منظور ارتقاء عملكرد و بهره‌وري بيشتر مي‌باشد. كليد واژه‌ها : سبك رهبري ، عملكرد، مديران، دانشگاه زمينه پژوهش: يكي از مسائل عمده و موثر در اثربخشي سازمان‌ها اتخاذ سبك رهبري مناسب از سوي مديران مي‌باشد اهدف و پژوهش: اين مطالعه به منظور شناسايي سبك‌هاي رهبري مديران دانشگاه علوم پزشكي قزوين و ارايه راهكارهاي مناسب جهت ارتقاء عملكرد آنان ايجاد شد. مواد و روش‌ها: در اين پژوهش توصيفي- مقطعي كه در سال 83/82 انجام شد تعداد 387 نفر از كل 2612 نفر پرسنل دانشگاه جهت جمع‌آوري اطلاعات در مورد 24 مدير مياني بصورت نمونه‌گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. در اين پژوهش جهت تحليل داده‌ها، مديران در سه گروه‌كاري اداري - مالي، دارو، درمان – بهداشت و آموزشي – پژوهشي طبقه‌بندي شدند. به منظور جمع‌آوري اطلاعات از 2 نوع پرسشنامه (براي سبك رهبري از پرسشنامه LBDQ با 40 سؤال و براي عملكرد از مدل achieve) استفاده گرديد داده‌هاي پژوهش با بهره‌گيري از آمار استنباطي مورد تحليل قرار گرفت و براي اين كار از نرم افزار SPSS استفاده شد. يافته‌ها: نتايج پژوهش نشان داد كه (5/87 درصد) مديران مرد و (5/12 درصد) مديران را زنان تشكيل مي‌دادند. (3/91 درصد) مديران از سبك رهبري وظيفه مدار و (7/8درصد) از سبك رهبري رابطه مدار استفاده مي‌كنند و بطوركلي سبك رهبري مديران مورد مطالعه از نوع وظيفه مدار بوده است در بين سه گروه اداري – مالي، دارو ، درمان، بهداشت و آموزشي، پژوهشي) نتايج بدست آمده نشان داد در هر سه گروه كاري، نوع سبك رهبري مديران مورد مطالعه از نوع وظيفه مدار بوده است در مقايسه سبك رهبري و ميانگين كل عملكرد مديران رابطه معني‌داري وجود داشته است (05/0>P) ميانگين نمره كل عملكرد و سبك رابطه مداري در گروه آموزشي- پژوهشي نمره كمتر از (60) وگروه دارو، درمان، بهداشت نمره بيشتري 77/63) را به خود اختصاص داده است، به بيان ديگر هر قدر ميانگين نمرات سبك رابطه مداري‌ در گروه‌هاي كاري بيشتر مي‌شود (60 تا 77/63) در همان حال ميانگين نمرات سطح عملكرد آنان نيز بيشتر مي‌گردد (82/51 تا 23/55) همچنين در مقايسه هر يك از عوامل هفتگانه عملكرد در بين گروه‌هاي كاري اختلاف معني‌داري مشاهده نگرديد. (05/00<P). نتيجه‌گيري: با توجه به ارتباط معني‌دار بين نوع سبك رهبري مديران با عوامل مؤثر در عملكرد آنان، نياز به آموزش مديران در انتخاب سبك رهبري مناسب به منظور ارتقاء عملكرد و بهره‌وري بيشتر مي‌باشد. كليد واژه‌ها : سبك رهبري ، عملكرد، مديران، دانشگاه

Item Type: Other
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD61 Risk Management
Divisions: University Portal > vice chancellor > vcm
Depositing User: pr Management Developnt Vice Chancellor
Date Deposited: 23 Nov 2015 07:05
Last Modified: 23 Nov 2015 07:05
URI: http://eprints.qums.ac.ir/id/eprint/2330

Actions (login required)

View Item View Item