qums

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ص‍رف‌ ف‍ی‍ب‍ر غ‍ذای‍ی‌ (س‍ب‍وس‌ گ‍ن‍دم‌) ب‍ر م‍ی‍زان‌ک‍اه‍ش‌ ق‍ن‍د خ‍ون‌ ب‍ع‍د از غ‍ذای‌ اف‍راد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ ق‍ن‍د ن‍اش‍ت‍ا(IFG)

رن‍ج‍ب‍ر ام‍ی‍دی‌, ب‍ه‍زاد (2009) ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ص‍رف‌ ف‍ی‍ب‍ر غ‍ذا