qums

ارتباط بین شادکامی و کیفیت خدمات پرستاری در بیمارستانهای شهر ایلام :1394

رسولی, فرنگیس and محبی فر, رفعت (2016) ارتباط بین شادکامی و کیفیت خدمات پرستاری در بیمارستانهای شهر ایلام :1394. qums.

[img] Microsoft Word
Download (75kB)

Abstract

چکیده زمینه و هدف : ارائه مراقبتهای پرستاری مطلوب هدف هر مرکز بهداشتی درمانی می باشد و در این زمینه یکی از عوامل اصلی در جهت رسیدن به این مهم، وجود پرستاران با انگیزه و فعال می باشد. در این راستا شناخت میزان شادکامی پرستاران و تعیین ارتباط آن با وضعیت کیفیت خدمات پرستاری ارائه شده به بیماران وهمچنین ارتباط آن با انتظارات بیماران لازم وضروری است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین کیفیت خدمات پرستاری و شادکامی در پرستاران بیمارستانهای آموزشی درمانی شهر ایلام انجام شد. روش: مطالعه حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی طی سال 1394در شهر ایلام انجام شد. پرسشگری به دو صورت انجام گرفت در قسمت اول 293 نفر از پرستاران شاغل در سه بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایلام با استفاده از روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند و داده ها با استفاده از پرسشنامه شادکامی آکسفورد جمع آوری گردید که پایایی ان بااستفاده از روش آلفای کرونباخ (97 /.) محاسبه شد. در قسمت دوم 300 نفر از بیماران با روش نمونه گیری مورد مطالعه قرار گرفتند در این قسمت داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد سروکوال جمع آوری گردید. پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (96 /.) محاسبه شد. به منظور تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS23 ، آزمون های کالموگراف اسمیرونوف، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی، آزمون تحلیل واریانس(آنوا)، آزمون رگرسیون خطی و آزمون آلفای کرونباخ بکار گرفته شد. یافته ها: نمونه های مورد پژوهش در پرستاران، 41% مذکر و 59% مونث بودند. در بررسی ارتباط شادکامی با ویژگی های جمعیت شناختی تفاوت معنی داری در هیچ یک از ابعاد جنسیت، سن، سابقه خدمت، تحصیلات، وضعیت استخدامی، نوبت کاری وجود نداشت. اما در بررسی ارتباط شادکامی با وضعیت تاهل افراد همسر مرده، شادکامی پایین تر از افراد متاهل و مجرد داشتند. نمونه های مورد پزوهش در بیماران نیز 41% مرد و 59% زن بودند. در بررسی ارتباط شادکامی با وضعیت موجود کیفیت خدمات پرستاری ارائه شده، ارتباط مثبت و معنی داری بین هر 5 بعد ملموسات(0/000)، اعتماد (0/001)، پاسخگویی (0/001)، امنیت(0/003) و همدردی(001/0) وجود داشت. همچنین در بررسی ارتباط شادکامی با ابعاد پنجگانه وضعیت مورد انتظار خدمات پرستاری ارائه شده ارتباط معنی داری وجود نداشت. اما دربررسی ارتباط شادکامی با وضعیت شکاف خدمات ارتباط منفی و معنی داری بین هر 5 بعد ملموسات(154 / 0- = ,r001/ (p = ، اعتماد(152 / 0- = ,r 009/ (p =، پاسخگویی(205/0 - = ,r 008/= (p ، امنیت(149/ 0- = ,r 001/ (p = و همدردی(147 / 0- = ,r 012/ (p = وجود داشت،که بیشترین ارتباط منفی بین شادکامی و بعد شکاف پاسخگویی(205/0-) وکمترین ارتباط منفی بین شادکامی و بعد شکاف همدردی (147/0-) وجود داشت. همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که در وضعیت موجود عامل پاسخگویی1/492) = 0/027,R (p = می تواند شادکامی در پرستاران را پیش بینی کند. و در مورد شکاف کیفیت خدمات عامل پاسخگویی 1/229)= 0/044 ,R (p = می تواند شادکامی در پرستاران را پیش بینی کند. و در وضعیت مورد انتظار هیچ کدام از عوامل نمی تواند پیش بینی کننده شادکامی در پرستاران باشد. همچنین نتایج نشان داد که سابقه خدمت - 6/586)= 0/040 ,R (p =می تواند پیش بینی کننده شادکامی در پرستاران باشد. نتیجه گیری: شادکامی پرستاران عامل مهم و موثری در بدست آوردن نتایج مثبت و مفید در درمان بیماران می باشد. بنابراین در جهت ارتقائ کیفیت خدمات پرستاری و افزایش رضایت بیماران از خدمات ارائه شده توجه مدیران و مسولین ذیربط به این امر می تواند حائز اهمیت فراوان باشد. کلمات کلیدی: شادکامی، کیفیت خدمات پرستاری، پرستاران، بیماران، بیمارستانهای شهر ایلام

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > RN Health > RN1004 Health Care Management
R Medicine > RT Nursing
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Health School Students
Date Deposited: 22 May 2017 09:55
Last Modified: 22 May 2017 09:55
URI: http://eprints.qums.ac.ir/id/eprint/5831

Actions (login required)

View Item View Item