qums

بررسی رابطه تنوع غذایی، فعالیت بدنی و ساعت خواب مادر باردار با مشخصه های هنگام تولد در مراجعین به بیمارستان تامین اجتماعی شهر زاهدان در سال 1395

jamalzehi, atena and Javadi, maryam and dashipour, alireza (2016) بررسی رابطه تنوع غذایی، فعالیت بدنی و ساعت خواب مادر باردار با مشخصه های هنگام تولد در مراجعین به بیمارستان تامین اجتماعی شهر زاهدان در سال 1395. Masters thesis, health.

[img] PDF
Download (355kB)

Abstract

زمینه و هدف وضعیت تغذیه و تنوع غذایی مادر در دوران بارداری اثرات بسیار مهم و دراز مدتی برسلامت جنین دارد. هم چنین فعالیت بدنی و خواب از عوامل مهم شیوه زندگی و تاثیر گذار بر سلامتی هستند . بنابر این در دوران بارداری سلامت مادر و جنین مرتبط با شیوه زندگی مادر خواهد بود . اما مطالعات اندکی این عوامل را با هم در دوران بارداری بررسی نموده اند از این رو این مطالعه با هدف تعیین همبستگی تنوع غذایی، ساعت خواب و فعالیت بدنی مادر در سه ماه آخر بارداری با مشخصه های هنگام تولد کودک انجام شد. روش در این مطالعه توصیفی-تحلیلی اطلاعات 400 خانم باردار که هفته 25 تا 40 بودند با استفاده از چک لیست اطلاعات عمومی و پرسشنامه های بسامد خوراک نیمه کمی، خواب و فعالیت بدنی ، هم چنین تن سنجی مادر و نوزاد جمع آوری شد. نمونه گیری به صورت خوشه ای در کلینیک های زنان و بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان انجام شد. آنالیز داده ها با آزمون آماری واریانس یک طرفه (ANOVA)، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و لجستیک و آزمون کای اسکوئر، در سطح معنی داری کمتر از 05/0، توسط نرم افزار 19SPSS انجام شد. یافته ها بین نمایه توده بدنی مادر و امتیاز تنوع مصرفی گروه های غذایی غلات، چربی و سبزی تفاوت معنی داری مشاهده شد ( 05/0 ≤p) . بیشترین امتیاز تنوع غذایی در گروه لبنیات ( 19/0±45/0) و کمترین امتیازتنوع غذایی در گروه غلات (10/0±20/0 ) بود شغل مادران با امتیاز تنوع غذایی با شغل و درامد مادر تفاوت معنی داری نشان داد(05/0 ≤p). وزن، قد و دور سر هنگام تولد نوزادان به طور معنی داری با نمایه توده بدنی مادر ارتباط داشت ( 05/0 ≤p). بین تحصیلات مادر و وزن هنگام تولد نوزاد تفاوت معنی دار ( 05/0 ≤p) ولی بین شغل مادر و درآمد خانواده با وزن هنگام تولد، هیچ تفاوتی دیده نشد ( 05/0P>). ازنظر آماری تفاوت معنی داری بین گروه های مختلف وزن تولد در امتیازهای گروه های مختلف غلات، گوشت، لبنیات، میوه، سبزی، متفرقه، نوشیدنی و امتیاز کل تنوع غذایی مشاهده شد ( 05/0 ≤p). میانگین دریافت انرژی، پروتئین و کربوهیدرات مادران در سه ماهه سوم بارداری در وزن های مختلف نوزادان در بدو تولد، تفاوت آماری معناداری نشان داد ( 05/0 ≤p). بین اختلال خواب مادر و وزن هنگام تولد نوزاد، تفاوت معنی داری دیده شد (05/0 ≤p) و درصد نوزادان متولد شده با وزن کم در مادرانی که در سه ماهه آخر دچار اختلال خواب بودند، بیشتر بود. بین میزان فعالیت نشسته، کم و متوسط در سه ماهه سوم بارداری و وزن هنگام تولد نوزادان رابطه ی معنا داری دیده نشد( 05/0P>). نتیجه گیری در این مطالعه وزن هنگام تولد نوزاد با تنوع غذایی، گرم پروتئین، چربی و کربوهیدرات دریافتی مادر در سه ماهه آخر بارداری و هم چنین با خواب و نمایه توده بدن در این ماه ها ارتباط داشت اما بین وزن هنگام تولد نوزاد با فعالیت بدنی مادر ارتباطی دیده نشد. لذا با توجه به نیازهای مادر در دوران بارداری و اهمیت آن بر سلامت نوزاد، توصیه می شود به منظور حفظ سلامت نوزادان در هنگام تولد، تنوع غذایی، خواب و فعالیت بدنی مادران باردار در برنامه مراقبت هاي معمول دوران بارداري مورد توجه قرار گیرد.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: R Medicine > RG Gynecology and obstetrics
R Medicine > RN Health > RN1001 Public Health
R Medicine > RN Health > RN1002 Enviromental Health
R Medicine > RN Health > RN1004 Health Care Management
R Medicine > RN Health > RN1005 Health Sciences in Nutrition
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Health School Students
Date Deposited: 22 May 2017 09:56
Last Modified: 22 May 2017 09:56
URI: http://eprints.qums.ac.ir/id/eprint/6237

Actions (login required)

View Item View Item