qums

مقایسه سطح تروپونین I در زنان مبتلا به پره اکلامپسی و فشارخون بارداری با زنان باردار با فشار خون نرمال

Lalooha, Fatemeh and Bagherivand, Samira and Haji Seid Javadi, Ezzatalsadat and Hajmanoochehri, Fatemeh and Barikani, Ameneh مقایسه سطح تروپونین I در زنان مبتلا به پره اکلامپسی و فشارخون بارداری با زنان باردار با فشار خون نرمال. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران, 26 (145). pp. 377-381.

[img] PDF
Download (386kB)

Abstract

سابقه و هدف: اختلالات فشارخون بارداری یکی از مسائل مهم در زمینه زنان و زایمان است. تاا باه اما وز معات اات در زنان باردار مبتلا به پ ه اکلامپسی انجام شاهه کاه نتاایا لااال از ایان معات اات ع ای I کمی ب روی سعح ت وپونین در بیماران مبتلا به پ ه اکلامپسی شهیه، پ ه اکلامپسی خفیف، فشار خاون I نیست. در این معات ه به مقایسه سعح ت وپونین بالا و فشار خون طبی ی پ داخته شه. مواد و روشها: در یک معات ه مورد شاههی، چهار گ وه از زنان باردار مبتلا به پ ه اکلامپسی خفیف، پ ه اکلامپسی شهیه، فشار خون بارداری و ن مال ) 53 نف در ه گ وه( م اج ه کننهه به م کز کوث زوین در فاااهه ساال هاای 35 و 39 و باا باه کاارگی ی SPSS آن ها انهازهگی ی شه. داده ها با ن مافزار آماری 19 I مورد ب رسی ار گ فتنه و سعح ت وپونین آزمون های انووا، کای دو، تی تست آناتیز شه. در گ وههاای پا ه اکلامپسای خفیاف، فشاار I 93 سال بود. سعح ت وپونین /1±6/ یافتهها: میانگین سنی کهیه بیماران 6 1( کاه / 1/11 بود و فقط یک مورد در پ ه اکلامپسی شهیه، بالا باود ) 13 ng/ml خون بارداری و فشار خون ن مال کم ت از .)p=1/ تفاوت بین گ وهها م نیدار نبود ) 9 در گ وه های مختهف فشار خون بارداری تفاوتی نهارد و نمی تاوان از آن باه وناوان م یاار I استنتاج: سعح ت وپونین ارزیابی خع ابتلا به فشار خون بارداری و پ ه اکلامپسی و اکلامپسی استفاده نمود.

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: University Portal > research center > ktcenter
Depositing User: pr ktcenter research
Date Deposited: 18 Feb 2017 06:06
Last Modified: 18 Feb 2017 06:06
URI: http://eprints.qums.ac.ir/id/eprint/6308

Actions (login required)

View Item View Item