qums

بررسی میزان حذف فلزات سنگین (سرب، کادمیم و کبالت) با استفاده از کیتوزان در محیط های آبی

aghei, asieh and jamali, hamze ali and emamjomeh, mohammad mahdi (2017) بررسی میزان حذف فلزات سنگین (سرب، کادمیم و کبالت) با استفاده از کیتوزان در محیط های آبی. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Full text not available from this repository.

Abstract

زمینه و هدف فلزات سنگین شایع ترین آلوده کننده های موجود در پساب های صنعتی هستند. این گونه فلزات دارای خطرات زیست محیطی بوده و برای سلامت انسان نیز زیان آور هستند. آلودگی آب توسط یون های فلزات سنگین به دلیل خاصیت سمیت و تمایل به تجمع بیولوژیکی یک موضوع مهم زیست محیطی است. لذا مطالعه حاضر با هدف حذف سرب، کادمیم و کبالت از محلول های آبی توسط کیتوزان انجام شده است. مواد و روش: این مطالعه تجربی-تحلیلی در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد و نمونه ها به صورت سنتتیک (مصنوعی) تهیه گردید. در این تحقیق تأثیر pH (9 – 3 )، جرم جاذب ( 400 – 100 میلی‌گرم در لیتر)، زمان تماس ( 15، 30، 45، 60 و 90 دقیقه ) وغلظت های اولیه یون های فلزی(200 – 50 میلی‌گرم در لیتر) در حذف یون سرب، کادمیم و کبالت مورد بررسی قرار گرفت. عملکرد فرایند براساس پاسخ های درصد حذف یون های سرب ارزیابی شد. تعیین تعداد آزمایش ها، آنالیز آماری داده ها و بهینه سازی حذف یون سرب، کادمیم و کبالت با به کارگیری طرح مرکب مرکزی و روش سطح - پاسخ انجام شد. نتایج حاصل از جذب در شرایط تعادل، توسط مدل های ایزوترم لانگمیر و فروندلیچ نیز مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد درصد حذف یون سرب، کادمیم و کبالت در شرایط بهینه به ترتیب pH برابر 8، 9/8 و 5/8، زمان واکنش49، 5/24 و 20 دقیقه، غلظت جاذب 397، 6/296 و 385 میلی‌گرم در لیتر، غلظت اولیه فلز سنگین 2/96، 1/50 و 50 میلی‌گرم در لیتر و راندمان حذف سرب، کادمیم و کبالت به ترتیب برابر 89%، 1/99% و 99%9 بدست آمد. در شرایط ذکر شده میزان مطلوبیت مدل برای هرسه فلز برابر با 100% بود. مطابق با نتایج ، مدل هم دمای لانگمیر نسبت به فروندلیچ بهتر می تواند جذب یون های سرب با کیتوزان را پیش بینی کند. همچنین براساس نتایج بیشترین میزان مطابقت سینتیک جذب با مدل شبه درجه دوم مشاهده شد و این مدل به عنوان بهترین نمونه جهت توصیف رفتار سینتیکی جاذب کیتوزان دانه ای در جذب یون سرب، کادمیم و سرب از محیط های آبی انتخاب شد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان داد که کیتوزان جاذب طبیعی مناسبی برای حذف یون سرب، کادمیم و کبالت از محلول های آبی می باشد.همچنین طرح مرکب مرکزی و روش سطح - پاسخ برای بهینه سازی متغیرهای موثر در فرایند حذف یون سرب، کادمیم و کبالت به روش جذب سطحی مناسب است. کلمات کلیدی: کیتوزان، جذب سطحی، یون سرب، یون کادمیم، یون کبالت، محلول های آبی

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine
Divisions: University Thesis > Faculty of Health > Environmental Health
Depositing User: Health School Students
Date Deposited: 04 Mar 2017 10:09
Last Modified: 04 Mar 2017 10:09
URI: http://eprints.qums.ac.ir/id/eprint/6333

Actions (login required)

View Item View Item