qums

تأثیر پتدین )مپردین( در کاهش مدت زمان مرحله اول و دوم زایمان

Lalooha, Fatemeh and Barikani, Ameneh and Hashemian, Narjes Beigom and Esmailzadehha, Neda (2017) تأثیر پتدین )مپردین( در کاهش مدت زمان مرحله اول و دوم زایمان. مجله زنان، مامایی و نازایی ایران, 19 (39). pp. 1-7.

[img] PDF
Download (399kB)

Abstract

مقدمه: پتدين دارويي است که جهت کاهش دردهای زايمان استفاده ميشود، بر اساس مطالعات انجام شده پتدين ميتواند در پیشرفت زايمان مؤثر باشد، مطالعه حاضر با هدف بررسي تأثیر پتدين در کاهش مدت زمان مراحل اول و دوم لیبر انجام شد. روش کار: اين مطالعه کارآزمايي بالیني در سال 1302 بر روی 126 زن نولي پار با حاملگي تک قلويي ترم که جهت ختم بارداری نیاز به اينداکشن داشته، در بیمارستان کوثر قزوين انجام شد. افراد به طور تصادفي در دو گروه 06 نفری شاهد و مداخله تقسیم شدند. در گروه مداخله 56 میلي گرم پتدين تک دوز داخل وريدی در ديلاتاسیون 4 سانتيمتر و در گروه شاهد، نرمال سالین به عنوان پلاسبو تزريق شد. فاصله زماني تزريق تا ديلاتاسیون کامل، فاصله زماني ديلاتاسیون کامل تا خروج جنین و فاصله زماني تزريق تا خروج جنین اندازه گیری شد. تجزيه و تحلیل داده ها با 6/ کمتر از 65 p نسخه 10 ( و آزمون های تي دانشجويي و کای دو انجام شد. میزان ( SPSS استفاده از نرم افزار آماری معنيدار در نظر گرفته شد. 120 دقیقه و در ± یافتهها: میانگین فاصله زماني تزريق پتدين تا ديلاتاسیون کامل سرويكس در گروه مداخله 06 میانگین مدت مرحله دوم .)p=6/ 133 دقیقه بود که اين اختلاف از نظر آماری معني دار نبود ) 0 ± گروه شاهد 05 41 دقیقه بود که اين اختلاف از نظر آماری معني دار ± 45 دقیقه و در گروه شاهد 10 ± زايمان در گروه مداخله 20 105 دقیقه و در گروه ± میانگین فاصله زماني تزريق تا پايان زايمان )خروج جنین( در گروه مداخله 00 .)p=6/ نبود ) 3 .)p=6/ 104 دقیقه بود که اين اختلاف از نظر آماری معني دار نبود ) 30 ± شاهد 33 نتیجه گیری: ارتباط معني داری بین تزريق پتدين و پیشرفت روند مراحل زايماني وجود ندارد.

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > RG Gynecology and obstetrics
Divisions: University Portal > research center > ktcenter
Depositing User: pr ktcenter research
Date Deposited: 16 Mar 2017 05:41
Last Modified: 16 Mar 2017 05:41
URI: http://eprints.qums.ac.ir/id/eprint/6349

Actions (login required)

View Item View Item