qums

مقایسه تأثیرات تزریق داخل پریتوئن بوپیواکائین، مرفین و دگزامتازون بر درد پس از جراحی سزارین الکتیو در بیهوشی عمومی

Hoseini Valami, Seyedeh Masoumeh and Hoseini Jahromi, Seyed Abbas and Mahmoudi, Tahereh and Barikani, Ameneh مقایسه تأثیرات تزریق داخل پریتوئن بوپیواکائین، مرفین و دگزامتازون بر درد پس از جراحی سزارین الکتیو در بیهوشی عمومی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

[img] PDF
Download (881kB)

Abstract

سابقه و هدف: درد کنترلنشده، میتواند عوارض و مرگ و میر پس از عمل سزارین را افزایش دهد. هدف از این مطالعه، مقایسه تأثیرات تزریق داخل پریتوئن بوپیواکائین، مرفین و دگزامتازون بهطور جداگانه بر کنترل درد پس از جراحی سزارین است. مواد و روشها: با استفاده از مطالعهی مداخلهای دوسوکور، 111 زن باردار 22 تا 12 سالهی کاندید سزارین الکتیو، بهطور همه بیماران، در بیهوشی عمومی با روش مشابه قرار گرفتند. در مراحل .)N= تصادفی انتخاب و به چهار گروه تقسیم شدند ) 36 11 دگزامتازون 32 سیسی رقیق mg )D( 2 درصد، در گروه دو / 32 سیسی بوپیواکائین 22 )B( پایانی جراحی، در گروه یک 32 سیسی نرمال سالین توسط جراح به )S( 2 مرفین که به 32 سیسی رقیق گردید و در گروه کنترل mg )M( شد، در گروه سه 1 و 1 ساعت پس از جراحی، درد با استفاده از مقیاس دیداری درد ، داخل پریتوئن ریخته شد. پس از عمل در فاصلههای زمانى 2 به شیوه امتیازدهی، از 2 تا 12 ثبت گردید. همچنین، میزان مصرف مسکن، علائم حیاتی، شیوع تهوع و استفراغ ثبت شد. (VAS) و با SPSS بالاتر از 3، مپریدین وریدى تجویز شد. دادهها با استفاده از نرمافزار آماری 23 VAS در دوره پس از عمل در بیماران با 2 تجزیه و تحلیل شدند. / با سطح معنیداری کمتر از 22 ،ANOVA بکارگیری آزمون 1 و 1 ساعت ، و میانگین مصرف مپریدین بین گروههای مورد مطالعه و گروه کنترل در ریکاوری، 2 VAS : یافتهها ) /22±2/12 ،2/72±2/ 1 و 1 ساعت بعد از خاتمه جراحی، گروه دگزامتازون ) 21 .(P<2/ پس از جراحی معنادار بود ) 221 2( بهترتیب، کمترین میزان درد را تجربه کردند. /23±2/22 ،2/21±2/ و بوپیواکائین ) 32 استنتاج: با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر، تزریق اینتراپریتونئال بوپیواکائین، مرفین و دگزامتازون، بهطور قابلتوجهی، درد پس از جراحی را در 1 ساعت اول بعد از جراحی سزارین، کاهش میدهد. واژههای کلیدی: بیهوشی عمومی، بوپیواکائین، مرفین، تزریق داخل پریتوئن، دگزامتازون، درد پس از جراحی، سزارین الکتیو

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
R Medicine > RG Gynecology and obstetrics
Divisions: University Portal > research center > ktcenter
Depositing User: pr ktcenter research
Date Deposited: 06 Jun 2017 07:00
Last Modified: 06 Jun 2017 07:00
URI: http://eprints.qums.ac.ir/id/eprint/6467

Actions (login required)

View Item View Item