qums

بررسی رابطه کم وزنی هنگام تولد نوزاد با الگوی غذایی سه ماهه آخر بارداری مادر در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر قزوین در سال 1395

احمدی طاهری, سمیرا (2017) بررسی رابطه کم وزنی هنگام تولد نوزاد با الگوی غذایی سه ماهه آخر بارداری مادر در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر قزوین در سال 1395. Masters thesis, qazvin university of medical sciences.

[img] PDF
Download (698kB)

Abstract

زمینه و هدف: مرگ و میر نوزادان خصوصا در اثر تولد نوزاد نارس و کم وزنی از شاخص های مهم بهداشتی است. عواملی چون جنس کودک، سن، تحصیلات و شغل مادر، تعداد بارداری، نمایه توده بدنی پیش از بارداری، میزان وزن گیری طی بارداری و وضعیت تغذیه مادر در دوران بارداری و.. ممکن است در افزایش خطر تولد نوزاد کم وزن موثر باشند. باتوجه به اهمیت سلامت کودکان، این مطالعه با هدف تعیین ارتباط الگوی غذایی سه ماهه آخر بارداری مادران و کم وزنی هنگام تولد در شهر قزوین انجام شد. روش کار: این مطالعه در فصل بهار و تابستان 1395 به صورت مورد شاهدی در 80 نفر از مادران سالم 20 تا 36 ساله با زایمان کودک کم وزن هنگام تولد به عنوان گروه مورد و 80 نفر از مادران سالم 20 تا 35 ساله با زایمان کودک وزن طبیعی به عنوان گروه شاهد انجام گفت. افراد مورد مطالعه در اولین بارداری وارد مطالعه شدند.سن، شغل و سطح تحصیلات مادران بین دو گروه همسان¬سازی گردید. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه جمعیت شناختی و پرسش نامه بسامد غذایی 61 آیتمی جمع آوری گردید. تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار SPSS صورت گرفت. الگوهای غذایی بر اساس داده‌های موجود با روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) تعیین شدند. به منظور اجرای تحلیل عاملی، ابتدا اقلام غذایی به 23 گروه غذایی طبقه بندی گردیدند. جهت بدست آوردن الگوهای غذایی مستقل از تحلیل مولفه های اصلی با چرخش واریماکس و مقدار ویژه استفاده شد و دو الگوی غذایی به دست آمد. سپس براساس بار مصرف گروه های غذایی مختلف برای هر الگوی غذایی برای هر یک از افراد، یک نمره محاسبه گردید و نمرات هر الگوی غذایی بر اساس چارک به 4 دسته تقسیم گردید و نسبت شانس و فاصله اطمینان 95% برای بروز کم وزنی هنگام تولد (متغیر وابسته) در رابطه با هر الگوی غذایی (متغیر مستقل) با استفاده از آنالیز رگرسیون لجستیک و در سه مدل با تعدیل اثر متغیرهای مخدوش کننده محاسبه شد.خصوصیات جمعیت شناختی نمونه های مورد بررسی به صورت میانگین و انحراف معیار برای متغیرهای کمی و درصد برای متغیرهای کیفی مشخص گردید. از آنالیز واریانس یک طرفه برای مقایسه میانگین متغیرهای کمی و از آزمون کای دو برای مقایسه توزیع متغیرهای کیفی در بین گروه ها استفاده شد. سطح معناداری05/0 در نظر گرفته شد. یافته ها: بر اساس نتایج، دو الگوی غذایی شامل الگوی غذایی سالم (مصرف بالای لبنیات کم چرب، حبوبات، مغزها و دانه ها، میوه و خشکبار، گوشت قرمز، غلات کامل،مرغ و ماهی، روغن مایع، سبزیجات، تخم مرغ) و الگوی غذایی ناسالم (مصرف بالای روغن جامد، میان وعده های شور، نوشابه، میان وعده های شیرین و شیرینی جات، سیب زمینی، مایونز، لبنیات پرچرب) شناخته شد. با همسان سازی سن، شغل و سطح تحصیلات مادران، بين الگوی غذایی ناسالم مادر در دوران بارداري با وزن زمان تولد نوزاد ارتباط آماري معني داري مشاهده گردید) 02/0(p=. بروز کم وزني هنگام تولد نوزاد در مادراني که در دوران بارداري و قبل از آن از الگوی غذایی ناسالم تبعیت بالاتری داشتند، بيشتر است. براساس نتایج آزمون تی تست، همچنین بین کم وزنی هنگام تولد و میزان افزایش وزن طی بارداری رابطه معناداری مشاهده گردید )001/0(p< با وزن گیری نامناسب مادر طی بارداری، تولد نوزاد کم وزن افزایش می یابد. بین کم وزنی هنگام تولد با انرژی دریافتی مادر و وزن قبل بارداری وی، ارتباط معناداری مشاهده نگردید (05/0<p) نتیجه گیری: پیروی از الگوی غذایی ناسالم در دوران بارداری بر نتایج بارداری اثر منفی می¬گذارد و موجب افزایش کم وزنی هنگام تولد می¬گردد. همچنین وزن گیری مناسب مادر طی بارداری، یک عامل مهم جهت پیشگیری از تولد نوزادان کم وزن است.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: R Medicine > RJ Pediatrics > RJ101 Child Health. Child health services
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Health School Students
Date Deposited: 05 Dec 2017 05:01
Last Modified: 05 Dec 2017 05:01
URI: http://eprints.qums.ac.ir/id/eprint/6997

Actions (login required)

View Item View Item