qums

بررسی ارتباط دریافت غذایی، شاخص های تن سنجی، فاکتورهای بیوشیمیایی خون و سبک زندگی با تنگی شریان های کرونر در بیماران قلبی کاندید آنژیوگرافی

gerami, hadis (2017) بررسی ارتباط دریافت غذایی، شاخص های تن سنجی، فاکتورهای بیوشیمیایی خون و سبک زندگی با تنگی شریان های کرونر در بیماران قلبی کاندید آنژیوگرافی. Masters thesis, Qazvin university of medical sciences, qazvin,iran.

[img] PDF
Download (726kB)
[img] PDF
Download (325kB)

Abstract

چکیده مقدمه و هدف: شیوع بیماریهاي قلبی در طی دو قرن گذشته رو به افزایش بوده و در حال حاضر به عنوان یکی از اصلی ترین علل مرگ و میر و ناتوانی در جهان شناخته شده است و این بیماری هزینه های سنگینی را در قالب اعمال جراحی و سایر برنامه های درمانی، کنترل عوارض و ناتوانی افراد به جامعه تحمیل می نماید. در این میان بیماري عروق کرونر بعنوان یک بیماري چند علتی داراي یکسري از عوامل خطرساز میباشد و بر اساس مطالعات گذشته بسیاری از عوامل خطر ساز این بیماری علاوه بر ژنتیک ریشه در عوامل محیطی، سبک زندگی و وضعیت تغذیه ای بیماران در گذشته و حال دارد. روشهاي تشخیصی متفاوتی برای بررسی بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر وجود دارد، اما متخصصان، آنژیوگرافی قلبی را بعنوان یکی از بهترين روشهاي تشخيص و تصمیم گیري برای درمان بیماری شریان های کرونر قلب می دانند. در میان شریان های کرونری، گرفتگي در شریان کرونری اصلي چپLM:Left Main)) يك عامل خطر مهم در مرگ و میر بيماران قلبي وعروقی می باشد.هدف از این مطالعه تعیین ارتباط دریافت غذایی، شاخص های تن سنجی، ترکیبات بیوشیمیایی خون و سبک زندگی با تنگی شریان های کرونر در بیماران قلبی کاندید آنژیوگرافی بود. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی در بیمارستان شریعتی تهران، سال 1395 انجام شد. از بین بیمارانی که تحت آنژیوگرافی عروق کرونر قرار گرفته بودند، تعداد 208 بیمار که در گذشته تحت عمل بای پس عروق کرونر قرار نگرفته بودند، به روش تصادفی ساده و به صورت پشت سر هم وارد مطالعه شدند. اطلاعات با کمک پرسشنامه با 86 سوال در بخش های: جمعیت شناختی، خواب، فعالیت بدنی و بسامد خوراک و متغیرهای قد، وزن، دور کمر و دور مچ اندازه گیری شد. اطلاعات ترکیبات بیوشیمیایی خون از برگه آزمایش بیمار استخراج گردید. تجزيه و تحليـل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسـخه 21 با آزمون های مجذور کای، ضریب همبستگی لجستیک، ANOVA و آزمون تی در سطح معنی داری کمتر از 05/0 آنالیزگردید. یافته ها: از مجموع بیماران، 107 نفر مرد (4/51 درصد ) با میانگین سن2/12 ±81/57 سال بودند. با بررسی شاخص های تن سنجی میان قد(042/0- , r=025/0P=)، محیط دور مچ(070/0 , r=006/0P=)، محیط دور کمر(050/0 , r=046/0P=) و نمایه توده بدنی (063/0 , r=016/0P=) با تنگی شریان کرونر همبستگی معنادار دیده شد. در بررسی وضعیت تغذیه، در گروه گوشت و پروتئین مصرف تخم مرغ(006/0P=)، گوشت قرمز(014/0P=)، ماهی(025/0P=)، مرغ(005/0P=)، حبوبات(007/0P=) و سویا(002/0P=) با گرفتگی عروق کرونر ارتباط معناداری را نشان دادند. در گروه سبزیجات و میوه جات مصرف سبزیجات(003/0P=)، سیر و پیاز(033/0P=) و میوه جات(004/0P=) با گرفتگی عروق ارتباط معناداری داشتند. در گروه لبنیات مصرف شیر(044/0P=)، پنیر(015/0P=)، بستنی(035/0P=)،ماست(026/0P=) و نوع ماست مصرفی(019/0P=) با گرفتگی 4 شریان کرونر ارتباط معناداری نشان دادند. در گروه نان و غلات مصرف جو(000/0P=)، در گروه قندهای ساده مصرف نوشابه(021/0P=)، در گروه چربی ها نوع روغن مصرفی(008/0P=) و مصرف آجیل یا دانه های روغنی(009/0P=) با گرفتگی 4 شریان کرونر ارتباط معنادار داشتند. هم چنین در میان مایعات حاوی کافئین بین مصرف قهوه(012/0P=) با شدت تنگی شریان کرونر ارتباط معناداری دیده شد. میان تعداد لیوان آب مصرفی روزانه (045/0- , r= 005/0P=) با شدت تنگی شریان LMهمبستگی معنادار دیده شد. در میان مکمل های تغذیه ای بین مصرف مکمل آهن(041/0P=) وگرفتگی عروق کرونر ارتباط معنادار دیده شد. بین ساعت صرف صبحانه(081/0 , r=003/0P=) و ساعت صرف نهار(034/0,r= 034/0P=) با شدت تنگی شریان کرونر هم بستگی معناداری وجود داشت . در بررسی ترکیبات بیوشیمیایی خون نیز قند خون(053/0 =, r 025/0P=)، حجم متوسط گلبول قرمز(033/0 =, r047/0P=) و وزن متوسط هموگلوبین(040/0 =, r029/0P=) با شدت تنگی عروق کرونر همبستگی معنادار نشان دادند. هم چنین در بررسی وضعیت اجتماعی شیفت کار(028/0P=)، شغل بیمار(003/0P=) و تعداد افراد خانوار(073/0 , r=003/0P=) از دیگر فاکتورهای مرتبط با تنگی عروق کرونر و به ویژه شریانLM بودند. میان تعداد نخ سیگار مصرفی (023/0 , r=018/0P=) با شدت تنگی شریان LMهمبستگی معنادار دیده شد. میان مدت زمان خواب شبانه(102/0- =, r001/0P=)، ساعت بیدار شدن از خواب(044/0- =,r 005/0P=) و اختلالات مرتبط با خواب نیز با تنگی شریان های کرونر ارتباط معنادار مشاهده گردید. در بررسی میزان فعالیت بدنی بیماران، مدت زمان ورزش سبک در هفته(034/0- , r=026/0P=)، مدت زمان ورزش پرتحرک در هفته(026/0- =, r040/0P=) و مدت زمان تماشای تلویزیون در هفته(076/0 =, r030/0P=) با شدت تنگی عروق کرونر هم بستگی معناداری داشتند. نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد در کنار وراثت، عوامل محیطی از جمله سبک زندگی و دریافت غذایی ، شاخص های تن سنجی (قد، محیط دور مچ، محیط دور کمر و نمایه توده بدنی) و برخی ترکیبات بیوشیمیایی خون از جمله حجم متوسط گلبول قرمز، وزن متوسط هموگلوبین و قند خون ناشتا از دیگر عوامل مرتبط با گرفتگی شریان های کرونری می باشند. و بنظر می رسد با اصلاح شیوه زندگی بتوان تا حدودی گرفتگی عروق کرونر را کاهش داد. کلید واژه ها: دریافت غذایی، گرفتگی عروق کرونر، شاخص های تن سنجی، ترکیبات بیوشیمیایی خون، سبک زندگی .

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: R Medicine > RI Heart
R Medicine > RN Health > RN1005 Health Sciences in Nutrition
Divisions: University Thesis > Faculty of Health > Health Science in Nutrition
Depositing User: Health School Students
Date Deposited: 14 Jun 2018 05:37
Last Modified: 14 Jun 2018 05:39
URI: http://eprints.qums.ac.ir/id/eprint/7584

Actions (login required)

View Item View Item