qums

بررسی نتایج آنژیوگرافی کرونری در بیماران با تست ورزش مثبت بر پایه انواع تغییرات ST-T

rajaie, jafar (2018) بررسی نتایج آنژیوگرافی کرونری در بیماران با تست ورزش مثبت بر پایه انواع تغییرات ST-T. Masters thesis, qazvin uniiversity of medical sciences.

[img] Other
Download (14kB)

Abstract

چکیده زمینه و هدف: تست ورزش يكی از شایعترین روش های ارزیابی بیماری ایسکمیک قلبی و پیشگویی کننده رخدادهای قلبی می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی نتایج آنژیوگرافی کرونری در بیماران با تست ورزش مثبت بر پایه انواع تغییرات ST می باشد. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی می باشد. در این مطالعه 226 بیمار ETT مثبت کاندید آنژیوگرافی مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی قزوین در سال های96-1395 بررسی شدند. معیار مثبت بودن تست ورزش معیارهای استاندارد پذیرفته شده(تغییرmm 1یا بیشتر، یا mv 10. یا بیشتر در قطعه ST بصورت افقی یا رو به پایین، 60-80 ms پس از j point در سه beat متوالی) می باشد. و معیار مثبت بودن نتیجه آنژیوگرافی تنگی ≥50% در left main و تنگی ≥70% در سایر عروق کرونری می باشد. اطلاعات دموگرافیک از جمله سن، جنس، و ریسک فاکتورهای قلبی ( مصرف دخانیات، سابقه فامیلی، دیابت، فشارخون، دیس لیپیدمی و مصرف اوپیوم) و همچنین اطلاعات مربوط به نوار قلب حین تست ورزش و نتایج آنژیوگرافی کرونری جمع آوری و ثبت شد. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های تحلیلی کای اسکور در نرم افزار SPSS v22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.. یافته ها: در این مطالعه 226 بیمار با میانگین سنی 9.6± 57.7 و میانگین EF ،6.1± 53 بررسی شدند. و ازکل 226 بیمار مورد مطالعه 163(72.1%) مورد و در گروه بیماران مونث از 94 بیمار 53 (56.4%) ودر مردان از 132 بیمار 110 (83.3%) مورد تنگی significant کرونری داشتند. ارتباط معنی داری بین افت قطعه ST و نوع و تعداد رگ درگیر وجود نداشت.در 84 بیمار aVR ST elevation مثبت، 77 (91.7%) مورد تنگی کرونری داشتند، که بیشترین مقدار مربوط به درگیری 3VD با 25(29.8%) بود.. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که تغییرات ST segementدر نوار قلب حین تست ورزش اگرچه حساسیت نسبتا بالایی در شناسایی بیماران کرونری قلبی طبق یافته های آنژیوگرافی کرونری دارد، ولی ST-segement depression توانایی لوکالیزه کردن رگ درگیر را ندارد. واژه های کلیدی: تست ورزش مثبت، تغییرات نوار قلب، نتایج آنژیوگرافی

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: R Medicine > RI Heart
Divisions: University Thesis > Faculty of Medicine > Cardiology
Depositing User: Medicine School Students
Date Deposited: 03 Sep 2018 07:54
Last Modified: 03 Sep 2018 07:54
URI: http://eprints.qums.ac.ir/id/eprint/7993

Actions (login required)

View Item View Item