qums

بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان مراکز آموزشی درمانی قزوین در سال 136

عظیم وند, محمد and کیایی, محمد زکریا and کلهر, روح اله (1397) بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان مراکز آموزشی درمانی قزوین در سال 136. qums.

[img] HTML
Download (11kB)
[img] HTML
Download (13kB)

Abstract

زمینه و هدف:ازجمله مهارت ها و راهکارهایی که می تواند در زمینه افزایش انگیزش و عملکرد بهکارکنان کمک کند، رفتار شهروندي سازمانی است. از جمله عواملی که می تواند بروز رفتار های شهروندی سازمانی را در سازمان بهبود بخشد سرمایه روان شناختی می باشد. هدف این مطالعه تحلیل رابطه سرمایه روان شناختی بر رفتار های شهروندی سازمانی و مولفه های آن در مراکز آموزشی درمانی قزوین بود. روش بررسی:این مطالعه توصیفی تحلیلی بود و بر روی تعداد 337 نفر از کارکنان مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علومپزشکی قزوین انجام شد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش با استفاده از پرسشنامه های سرمایه روانشناختی لوتانز (2007) و رفتار شهروندی سازمانی نتمیر (1997) جمع آوری شدند و با استفاده از روش همبستگی وتحلیل معادلات ساختاری(SEM) به کمک نرم افزار spssنسخه 24 و AMOSتحلیل شدند. نتایج:طبق یافته های این پژوهش 77 نفر از کارکنان را مردان و 260 نفر را زنان تشکیل میدادند. نتایج نشان داد بین ابعاد سرمایه روان شناختی و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مستقیم وجود داشت. میانگین تمامی ابعاد بررسی شده در حد بالای متوسط بود. در میان ابعاد سرمایه روان شناختی امیدواری بالاترین بار عاملی را داشت. بحث و نتیجه گیری:بین سرمایه روان شناختی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد و می توان با اتخاذ تدابیری میزان سرمایه روان شناختی افراد را شناسایی کرده و با برنامه ریزی تقویت نمود و میزان رفتار های شهروندی را در سازمان نیز بهبود بخشید. کلید واژه ها: سرمایه روان شناختی، رفتار شهروندی سازمانی، کارکنان بیمارستان

Item Type: Article
Subjects: A General Works > AC Collections. Series. Collected works
Divisions: University Thesis > Faculty of Health
Depositing User: Health School Students
Date Deposited: 03 Oct 2018 08:50
Last Modified: 03 Oct 2018 08:50
URI: http://eprints.qums.ac.ir/id/eprint/8128

Actions (login required)

View Item View Item