qums

prevalence of cognitive impairment in patients with multiple sclerosis

dr. haj seyed javadi, Alireza and Dr. mojdehi panah, hossien and Dr. beizapour, neda (2018) prevalence of cognitive impairment in patients with multiple sclerosis. Other thesis, Qazvin University of medical sciences,Qazvin,Iran.

[img] PDF
Download (1MB)

Abstract

مولتیپل اسکلروزیس از بیماری های شایع دستگاه عصبی مرکزی است که به علت تخریب شدن میلین آکسون ها وجود می آید که به دنبال آن علائم و نشانه های جسمی و شناختی ایجاد میشود. این درگیری ها میتواند در حوزههای مختلف شناختی شامل حافظه، سرعت پردازش، توجه و عملکرد اجرایی باشد که حتی در مراحل اولیه بیماری ایجاد می شود و از علل عمده ناتوانی در بیماران ام اس میباشد و موجب اختلال قابل توجه در عملکرد بیماران میشود. مطالعه کنونی به بررسی شیوع اختلالات شناختی در بیماران مبتلا به ام اس میپردازد، همچنین این مطالعه ارتباط اختلال شناختی با متغییرهای افسردگی، خستگی، طول مدت بیماری، میزان تحصیلات، سن و جنس را مورد بررسی قرار میدهد تا با شناسایی متغییرهای تاثیرگذار در ایجاد اختلالات شناختی بتوان برنامهریزیهای لازم جهت شروع بازتوانی شناختی در این بیماران را انجام داد.تعداد 65 نفر شرکت کننده با تشخیص قطعی مولتیپل اسکلروزیس که واجد معیارهای ورود به مطالعه بودند، مورد ارزیابی قرار گرفتند. که از این تعداد 51 شرکت کننده )% 78 ( زن و 14 نفر ) 22 %( مرد بودند. نتایج: نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که شیوع اختلال شناختی در بیماران مبتلا به ام اس 40 درصد میباشد که با یافته های مطالعات گذشته مطابقت دارد. با بررسی متغیرها در این مطالعه )با ،Pearson Product moment correlation ،Spearman Rho استفاده از تست های آماری دریافتیم که مدت زمان بیماری، سن، )SPSS Version: مستقل در نرم افزار 24 t و همینطور آزمون جنسیت و شدت خستگی نقش تعیین کننده ای در میزان بروز اختلال شناختی در ام اس ندارد. در عین حال مشخص گردید افسردگی به صورت کلی ارتباط معناداری با میزان بروز اختلال شناختی نداشت ولی بعد از طبقه بندی افسردگی در سه طیف خفیف، متوسط و شدید )با استفاده از تست بک( دریافتیم که تنها افسردگی از نوع شدید ارتباط معناداری با میزان بروز اختلال شناختی در ام اس دارد. یافته دیگر این مطالعه این بود که با افزایش میزان تحصیلات نمرات کسب شده در مقیاس حافظه وکسلر افزایش پیدا میکند که این خود گویای آن است که ارتباط معناداری بین میزان تحصیلات و 2 اختلال شناختی در بیماری ام اس وجود دارد. در نهایت در این مطالعه برای تعیین ارتباط بین متغیرها و اینکه ترکیب کدام متغیر ها با هم می تواند بهترین الگو برای پیشبینی اختلال شناختی در ام اس باشد از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده گردید و مشخص شد ترکیب دو متغییر جنسیت و سطح تحصیلات میتواند توجیه کننده 56 درصد تغییرات در امتیاز آزمون حافظه وکسلر باشد. لذا ترکیب جنسیت )مونث بودن( و سطح تحصیلات )دبیرستانی و دانشگاهی( عوامل پروتکتیو در اختلالات شناختی میباشد. همچنین با توجه به اینکه طول مدت بیماری ارتباطی با اختلال شناختی در ام اس ندارد این مسئله لزوم بررسی و غربالگری اختلال شناختی در بیماری ام اس را از همان ابتدای بیماری پررنگ می سازد. با توجه به اینکه در این مطالعه اختلال شناختی تحت تاثیر افسردگی از نوع شدید قرار میگیرد و از آنجایی که در افسردگی شدید احتمال وجود اختلال افسردگی اساسی مطرح است، لذا اهمیت شناسایی به موقع اختلال افسردگی اساسی و درمان استاندارد آن در پیشگیری از اختلال شناختی در این اهمیت دارد.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: University Thesis > Faculty of Medicine
Depositing User: Medicine School Students
Date Deposited: 31 Oct 2018 05:51
Last Modified: 31 Oct 2018 05:51
URI: http://eprints.qums.ac.ir/id/eprint/8284

Actions (login required)

View Item View Item