qums

بررسی فراوانی ژن های کد کننده بتالاکتاماز های وسیط الطیف ESBLs تیپ های blaGES-1 ، blaVEB-1، blaPER-1 و blaOXA در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جمع آوری شده از نمونه های بالینی بیمارستان های آموزشی شهر قزوین

kianoush pour, Parham (2018) بررسی فراوانی ژن های کد کننده بتالاکتاماز های وسیط الطیف ESBLs تیپ های blaGES-1 ، blaVEB-1، blaPER-1 و blaOXA در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جمع آوری شده از نمونه های بالینی بیمارستان های آموزشی شهر قزوین. Masters thesis, qazvin university of medical science,qazvin,iran.

[img] HTML
Download (14kB)

Abstract

چکیده : فراوانی ژن های کد کننده آنزیم های بتالاکتاماز وسیع الطیف(ESBLs) در ایزوله های بالینی کلبسیلا پنومونیه مقاوم به این داروها جمع آوری شده از بیماران بستری در بیمارستانهای آموزشی شهرهای قزوین و تهران, ایران سابقه و هدف : کلبسیلا پنومونیه (K. پنومونیه )یک پاتوژن فرصت طلب و یکی از شایع ترین علل عفونت مانند ذات الریه، عفونت های دستگاه ادراری ، سپتی سمی و عفونت زخم است. امروزه مطالعات زیادی نشان داده اند که کلبسیلا های با توانایی تولید آنزیم های بتالاکتام های وسیع الطیف به سرعت در حال افزایش در سطح جهان میباشند. اهداف این مطالعه شامل 1- مشخص نمودن حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله های کلبسیلا پنومونیه 2- تعیین ایزوله های کلبسیلا پنومونیه مولد ESBLs با روش های فنوتیپی و ژنوتپی 3- تعیین فراوانیژن های ESBLs در بین ایزوله های بالینی کلبسیلا پنومونیه و بررسی ارتباط کلونال ایزوله های مولد ESBLs با روش ERIC-PCR در شهرهای تهران و قزوین، ایران. مواد و روش ها: در این مطالعه، در مجموع از 149 ایزوله کلبسیلا پنومونیه که از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی جمع آوری شد، 75 ایزوله مولد ESBLs بودند. تشخیص فنوتیپی ESBLs و تست حساسیت ضد میکروبی با توجه به دستورالعمل استاندارد های بالینی و آزمایشگاهی (CLSI) انجام شد PCR .و تعیین توالی برای تشخیص ژن های blaTEM ، blaSHV ، blaCTX-M-1، blaCTX-M-2، blaCTX-M-8، blaCTX-M-9، blaOXA-1، blaGES-1، blaPER-1 و blaVEB-1 استفاده شده است. ارتباط کلونال ایزوله ها با استفاده از روشERIC-PCRمورد بررسی قرار گرفت ه نتایج: از مجموع 149 ایزوله کلبسیلا پنومونیه 75 ایزوبه (50.34%) ESBLs مثبت بودند که بیشترین میزان حسیاست آنتی بیوتیکی در ایمیپنم9/87 % به همراه آزترونام 3/48% و سفتریاکسون 6/43 % گزارش شد. فراوانی ژن های مورد نظر در این مطالعه بدین صورت بود: blaCTX-M-1 در 56 ایزوله (74.7% ), blaOxa-1 در 47 ایزوله ( 62.7%) blaTEM ، در 41 ایزوله (54.7%) blaSHV ، در 29 ایزوله (38.7%) و blaVEB-1 در 8 ایزوله (10.7%) شناسایی شد.همچنین نتیجه ارتباط کلونال این سویه های مولد ESBL نشان داد که سویه ها مربوط به 3 کلون مجزا که به ترتیب کلون A (18.7%), کلون B (13.3%) و کلون C (6.7%) بودند و 3/61 % ایزوله ها مربوط به کلون مجزا بودند. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر حاکی از حضور قابل توجه بتالاکتامازهای وسیع الطیف مربوط به ایزوله های بالینی کلبسیلا پنومونیه است که نیاز به ایجاد استراتژی کنترل عفونت و درمانی در پیشگیری از انتشار بیشتر این ارگانیسم های مقاوم ضروری است. واژگان کلیدی: کلبسیلا پنومونیه , ESBLs , ERIC- PCR , مقاومت دارویی

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: Q Science > QR Microbiology
Divisions: University Thesis > Faculty of Medicine
Depositing User: Medicine School Students
Date Deposited: 31 Oct 2018 05:51
Last Modified: 31 Oct 2018 05:51
URI: http://eprints.qums.ac.ir/id/eprint/8301

Actions (login required)

View Item View Item