qums

تاثیر آموزش ساختار یافته بر عملکرد جنسی زنان در بارداری

Esmaili, Mahnaz (2018) تاثیر آموزش ساختار یافته بر عملکرد جنسی زنان در بارداری. Masters thesis, Qazvin university medical science.

[img] PDF
Download (299kB)

Abstract

چکیده هدف: بارداری یکی از حساس ترین دوره های زندگی زنان است و روابط جنسی و زناشویی زوجین در اثر تغییرات فیزیکی و روان شناختی متعدد این دوره دستخوش تغییر می شود. هدف از این مطالعه آنست که تاثیر آموزش ساختار یافته بر عملکرد جنسی زنان باردار را بررسی نماییم. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی شاهددار تصادفی شده است که بر روی 80 زن باردار با سن بارداری کمتر از 34 هفته (40 تن گروه مداخله و 40 تن گروه کنترل) مراجعه کننده به 4 مرکز بهداشتی درمانی شهرستان بهارستان در استان تهران در سال 1396 انجام شد. پرسشنامه ها از دو قمست تشکیل شدند :1. مشخصات دموگرافیک شامل سن، سن بارداری، مدت زمان ازدواج، شغل مادر، شغل همسر، تحصیلات مادر، تحصیلات همسر، تعداد حاملگی های قبلی، تعداد مرده زایی قبلی، خواسته یا ناخواسته بودن بارداری است. 2. پرسشنامه عملکرد جنسی زنان (FSFI) که با 19 سوال، عملکرد جنسی زنان را در 6 حوزه شامل میل ، تحریک روانی ، رطوبت ، ارگاسم ، رضایتمندی و درد جنسی می سنجد. پرسشنامه ها در دو مرحله تکمیل شدند: 1. قبل از شروع مطالعه 2. چهار هفته پس از آموزش برای گروه مداخله بر اساس بسته آموزشی محقق ساخته. این آموزش با استفاده از روش های سخنرانی، پرسش و پاسخ، دیدن عکس و پوستر انجام شد. علاوه بر این، برای هر جلسه یک پمفلت آموزشی نیز در اختیار آنان قرار داده شد. محتوای این بسته شامل آگاهی در مورد تغییرات فیزیولوژیک بدن مادران، محدودیت ها و موانع فرهنگی و مذهبی موثر بر فعالیت جنسی زنان در بارداری، آگاهی در مورد تغییرات عملکرد جنسی در سه ماهه های بارداری، آموزش پوزیشن های مختلف نزدیکی مناسب دوران بارداری، آموزش موارد منع نزدیکی، نکات بهداشتی و روش های معمول برای جلوگیری از عفونت های مقاربتی است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-24 انجام شد. برای ارائه نتایج متغیرهای دموگرافیک کمی از میانگین و انحراف معیار و متغیرهای کیفی از تعداد و درصد استفاده شد. همچنین برای بررسی اثربخشی مداخله مورد نظر از آزمون تحلیلی Repeated Measure ANOVA استفاده شد. 05/0 P< معنا دار در نظر گرفته شد. یافته ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که دو گروه قبل از انجام مداخله در هیچ یک از متغیرهای عملکرد جنسی تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند. این در حالی است که بعد از مداخله تفاوت بین دو گروه از نظر میل جنسی(019/0 (P:، تحریک روانی (001/0(P:، رطوبت (001/0(P:، ارگاسم (001/0(P: و رضایتمندی (007/0(P:، معنادار بود. اما در مورد درد جنسی (78/0P:) تفاوت معناداری قبل و بعد ازمداخله مشاهده نشد. همچنین تفاوت معناداری در نمره کلی عملکرد جنسی (001/0(P: در دو گروه قبل و بعد از مداخله مشاهده شد. نتیجه گیری: نتایچ مطالعه حاضر نشان داد آموزش ساختار یافته بر اساس یک برنامه دقیق زمان بندی شده، طرح فعالیت و مشخص نمودن فعالیت ها و محتوای آموزشی تعیین شده می تواند سبب بهبود عملکرد جنسی و ابعاد آن شامل میل جنسی، تحریک روانی، رطوبت، ارگاسم و رضایتمندی گردد.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: R Medicine > RU Midwifery
Divisions: University Portal > schools > snm
Depositing User: pr Nursing and Midwifery School
Date Deposited: 16 Apr 2019 08:52
Last Modified: 16 Apr 2019 08:52
URI: http://eprints.qums.ac.ir/id/eprint/8647

Actions (login required)

View Item View Item