qums

تعیین ارتباط فرهنگ ایمنی بیمار و بارکاری پرستاران در بخش‌های مراقبت‌های ویژه مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین

Azadi, Maryam (2018) تعیین ارتباط فرهنگ ایمنی بیمار و بارکاری پرستاران در بخش‌های مراقبت‌های ویژه مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی قزوین.

[img] PDF
Download (450kB)

Abstract

زمینه و اهداف: فرهنگ ایمنی اولین قدم در ارتقا سیستم بهداشتی- درمانی بوده و می‌تواند نقش عمده‌ای در ارتقاء ایمنی بیماران داشته باشد. افزایش بارکاری کارکنان به عنوان یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های سیستم های بهداشت و درمان بخصوص بخش‌های مراقبت ویژه است که می تواند سبب افزایش هزینه درمان، ارزیابی نادرست بیماران و ثبت اشتباه اطلاعات گردد و فرهنگ ایمنی بیماران را تحت تاثیر قرار دهد. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرستاران و بارکاری آن‌ها در بخش‌های مراقبت‌های ویژه مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1396 انجام شده است. روش اجرا: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی_همبستگی است که تعداد 214 پرستار شاغل در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU-CCU-NICU) با در نظر گرفتن شرایط ورود، مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت جمع‌آوری داده‌ها ؛ در قسمت فرهنگ ایمنی از پرسشنامه "پیمایش فرهنگ ایمنی بیمار" استفاده شد. پرسشنامه در بین پرستاران توزیع و داده ها جمع‌آوری گردید. داده های بار کاری پرستاران نیز با استفاده از ابزار NAS))مورد ارزیابی قرار گرفت . بار کاری پرستاران در بخش های ذکر شده با توجه به معیارهای ورود، در مورد بیمارانی که بیش از 24 ساعت تحت نظر بودند در سه شیفت صبح و عصر و شب با استفاده از ابزار ذکر شده مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج: نتایج مطالعه حاضر نشان داد میانگین درصد پاسخ های مثبت به پرسشنامه فرهنگ ایمنی در بخش های ویژه (75/39 درصد) بود. بیشترین امتیاز در فرهنگ ایمنی بیمار در بعد انتظارات کار تیمی درون واحدهای سازمانی (3/67 درصد)، اقدامات مدیریت در راستای ایمنی بیمار (6/62 درصد) و کار تیمی مابین واحدهای سازمانی (6/62) و کمترین امتیاز فرهنگ ایمنی بیمار مربوط به بعد پاسخ غیر تنبیهانه به خطاها (3/3 درصد) و مسایل مربوط به کارکنان (2/4 درصد) و باز بودن مجاری استنباطی (8/23 درصد) می باشد. همچنین میانگین نمرات بارکاری با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه در هر سه شیفت صبح ،عصر ،شب در بخش ها های مختلف (ICU NICU CCU ) از لحاظ آماری تفاوت معنی داری داشت( p≤0.0001). در شیفت صبح افزایش بار کاری مربوط به بخش ICUبا میانگین کل 2/128و در شیفت های عصر و شب افزایش بار کاری مربوط به بخش NICU می باشد که با میانگین 6/113و 3/102 به ترتیب بیشترین بار کاری را داشتند. تقریبا در تمام حیطه های فرهنگ ایمنی حداقل رابطه معنی داری با بار کاری در هر سه شیفت وجود داشت( p≤0.05). بیشترین همبستگی مربوط به حیطه های کار تیمی مابین واحدهای سازمانی و درک کلی از ایمنی بیمار و بار کاری در هر سه شیفت بود( p≤0.05). نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که فرهنگ ایمنی بیماربطور کلی در بخش های مراقبت های ویژه ((ICU- CCU- NICU تحت پوشش دانشگاه در هر 12 بعد در حد مطلوب می باشد.بیشترین نمره مربوط به بعدکار تیمی درون واحدهای سازمانی و کمترین نمره مربوط به پاسخ غیر تنبیهانه به خطا می باشد. بارکاری در تمامی شیفتها و بخش ها بالاتر از حد استاندارد است و لزوم توجه مدیران پرستاری برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری جهت کاهش بار کاری پرستاران را نشان می دهد همچنین طبق نتایج به دست آمده بین بار کاری پرستار و فرهنگ ایمنی بیمار رابطه معکوس وجود دارد. یعنی با افزایش بار کاری پرستار فرهنگ ایمنی بیمار کاهش یافته است . کلیدواژه‌ها: فرهنگ ایمنی بیمار، بار کاری پرستاران، بخش مراقبت‌های ویژه

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: University Portal > schools > snm
Depositing User: pr Nursing and Midwifery School
Date Deposited: 16 Apr 2019 08:53
Last Modified: 16 Apr 2019 08:53
URI: http://eprints.qums.ac.ir/id/eprint/8651

Actions (login required)

View Item View Item