qums

بررسی حساسیت و ویژگی سونوگرافی داپلر در کودکان مبتلا به پیلونفریت حاد در تشخیص اسکار کلیه در مقایسه با اسکن دی مرکاپتوسوکسینیک اسید (DMSA)

مهرآمیز, مهدخت (2019) بررسی حساسیت و ویژگی سونوگرافی داپلر در کودکان مبتلا به پیلونفریت حاد در تشخیص اسکار کلیه در مقایسه با اسکن دی مرکاپتوسوکسینیک اسید (DMSA). Masters thesis, Qazvin university of medical sciences,qazvin, iran.

[img] HTML
Download (14kB)

Abstract

مقدمه: عفونت های مجاری ادراری یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی در دوران کودکی می باشد که در برخی از موارد با آسیب های جبران ناپذیر کلیوی همراهی دارد. لذا تشخیص زودهنگام درگیری پارانشیم کلیه در جریان یک عفونت ادراری جهت درمان به موقع و جلوگیری از عوارض ایجاد شده بسیار با اهمیت است. استاندارد تشخیصی در بررسی آسیب کلیه طی عفونت ادراری DMSA scan (اسکن دی مرکاپتوسوکسینیک اسید) می باشد. سونوگرافی داپلر به عنوان یک روش کمتر تهاجمی امروزه جهت بررسی این آسیب ها مورد توجه قرار گرفته است. هدف مطالعه حاضر تعیین حساسیت و ویژگی سونوگرافی داپلر درتشخیص اسکار کلیه در کودکان با سابقه ابتلا به پیلونفریت حاد در مقایسه با اسکن دی مرکاپتوسوکسینیک اسید(DMSA) می باشد. روش كار: این مطالعه مقطعی بر روی کودکان 6 ماه تا 12 سال مبتلا به پیلونفریت حاد مراجعه کننده به بخش نفرولوژی بیمارستان کودکان قدس طی سال 1396 الی 1397 انجام پذیرفت. برای انجام مطالعه 120 بیمار مبتلا به پیلونفریت حاد بررسی شدند و پیلونفریت آنها بر اساس معیارهای تب بیش از 38 درجه سانتی گراد و CRPبیشتر از 20، لکوسیتوز علایم بالینی و کشت ادرار مثبت مسجل شد.DMSA اسکن جهت بیماران انجام شد و از این تعداد 30 بیمار دچار اسکار کلیه شدند این بیماران وارد مطالعه شده و تحت سونوگرافی داپلر عروق کلیه قرار گرفتندجهت بررسی حساسیت و اختصاصی بودن روش سونوگرافی داپلر نسبت به اسکن DMSA 20 بیمار با DMSA نرمال و سابقه پیلونفریت حاد در همان مقطع زمانی وارد مطالعه شدندو سونوگرافی داپلر برای آنان نیز انجام شد.داده ها پس از جمع آوري توسط نرم افزار SPSS21، در سطح معناداری p کمتر مساوی 0.05 آنالیز شدند. نتايج: در مجموع 50 کودک به مطالعه ما وارد شدند. فراوانی اسکار کلیه در بیماران مورد مطالعه بر اساس اسکن DMSA برابر60 درصد و براساس سونوگرافی داپلر برابر 14 درصد بود. بر این اساس حساسیت و اختصاصیت سونوگرافی داپلر در بررسی وجود اسکار کلیه در کودکان با سابقه ابتلا به پیلونفریت حاد برابر 23.3 و 100 درصد گزارش شده است. همچنین ارزش اخباری مثبت و منفی سونوگرافی داپلر در بررسی وجود اسکار کلیه در کودکان با سابقه ابتلا به پیلونفریت حاد برابر 100 و 46.5 درصد بوده است. همچنین مقادیر likehood ratio منفی برای سونوگرافی داپلر در بررسی وجود اسکار کلیه در کودکان با سابقه ابتلا به پیلونفریت حاد برابر 0.77 گزارش شد. در نهایت Accuracy سونوگرافی داپلر در بررسی وجود اسکار کلیه در کودکان با سابقه ابتلا به پیلونفریت حاد برابر 54 درصد بود. نتيجه‌گيري: براساس نتایج مطالعه حاضر حساسیت و ارزش اخباری منفی سونوگرافی داپلر در بررسی اسکار کلیه در کودکان با سابقه ابتلا به عفونت مجاری ادراری پایین می باشد و لذا سونوگرافی داپلر رنگی روش مناسبی برای تشخیص اسکار کلیه در کودکان نمی باشد. البته با توجه به اختصاصیت بالا، می توان اظهار نمود که سونوگرافی داپلر در بیماری که بصورت کلینیکی شک قوی به وجود اسکار در وی وجود دارد دارای اختصاصیت بالایی بوده و یک سونوگرافی داپلر مثبت باعث اجتناب از انجام DMSA که سخت و همچنین گران است می شود. كلمات كليدي: اسکار کلیه ،پیلونفریت حاد، سونوگرافی داپلر، ، اسکن دی مرکاپتوسوکسینیک اسید

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: University Thesis > Faculty of Medicine
Depositing User: Medicine School Students
Date Deposited: 14 May 2019 08:04
Last Modified: 14 May 2019 08:04
URI: http://eprints.qums.ac.ir/id/eprint/8704

Actions (login required)

View Item View Item