qums

بررسی ارتباط سواد سلامت سالمندان و مراقبین خانگی آنان با خودکارآمدی سالمندان شهرستان رامسر در سال 1396

Asgarian, Neda (1397) بررسی ارتباط سواد سلامت سالمندان و مراقبین خانگی آنان با خودکارآمدی سالمندان شهرستان رامسر در سال 1396. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی قزوین.

[img] PDF
Download (239kB)

Abstract

زمینه: سالمندی از پدیده های مطرح در عرصه بهداشت جهان می باشد. سواد سلامت ظرفيت فرد براي كسب، تفسير و درك اطلاعات اوليه بهداشتی است كه برای تصميم گيري مناسب لازم است. خودکارآمدي اطمینان خاطري است که شخص در مورد یک فعالیت خاص احساس می نماید که شخص را به اتخاذ رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت قادر ساخته و باعث حفظ و ارتقاي رفتارهاي مؤثر در سلامتی می گردد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین سطح سواد سلامت سالمندان و مراقبین خانگی آنان و ارتباط آن با خودکارآمدی سالمندان انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر، مطالعه ای توصیفی_ همبستگی بود که به صورت مقطعی بر روی سالمندان و مراقبین خانگی آنان در شهرستان رامسر انجام شد. سالمندان و مراقبین آنها از بعد سطح سواد سلامت؛ و سالمندان از بعد خودکارآمدی مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد 144 نفر از سالمندان و مراقبین واجد شرایط به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و وارد مطالعه گردیدند. از پرسشنامه های مشخصات دموگرافیک، خودکارآمدی رفتارهای بهداشتی در سالمندان ایرانی و سنجش سواد سلامت عمومی بزرگسالان (65-18 سال) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. ابزارهای پژوهش در کنار درب منازل سالمندان و پس از کسب رضایت آگاهانه از سالمند و فرد مراقب او، توسط محقق تکمیل گردید. برای بررسی ارتباط بین متغیرهای اصلی مورد مطالعه از آزمون همبستگی پیرسون؛ برای مقایسه میانگین متغیرهای کمی از آزمون t و آنالیز واریانس و برای بررسی ارتباط بین متغیرهای کیفی از آزمون مجذور کای و تست دقیق فیشر استفاده شد. یافته ها: تعداد 144 نفر از سالمندان با میانگین سنی 2/12±75/68 سال و مراقبین خانگی با میانگین سنی 22/18± 35/50 سال در پژوهش حاضر شرکت کردند. بیشتر سالمندان (30/49%) در رده سنی 60 تا 65 سال قرار داشتند. (02/59%) زن؛ (95/81%) سطح تحصیلات زیردیپلم؛ (47/53%) خانه دار و (8/86%) متأهل بوده و حدود 2/97% آنان توسط اعضای خانواده مراقبت می شدند. (8/61%) سالمندان درآمد خود را متوسط دانسته؛ (25/56%) سالمندان در زمینه سواد سلامت آگاهی نداشتند و (05/43%) سالمندان مورد مطالعه بیماری های قلبی داشتند. بیشترین تعداد مراقبین (25/31%) در رده سنی 60 تا 69 سال قرار داشتند؛ (6/64%) زن، (9/31%) سطح تحصیلات زیر دیپلم، (2/38%)، خانه دار، (9/79%) متأهل بودند. (1/61%) درآمد خود را متوسط دانسته و (9/63%) آنان در زمینه سواد سلامت آگاهی داشتند. میزان سواد سلامت اکثریت مراقبین (7/50%) خوب یا عالی و اکثریت سالمندان (59 %) مورد مطالعه کم بود. بیشتر سالمندان (4/42%) خودکارآمدی متوسط داشتند. آزمون آماری پیرسون ارتباط معناداری را بین سواد سلامت سالمندان و خودکارآمدی آنان نشان داد(P=0/0001). ولی ارتباط معناداری بین سواد سلامت مراقبین خانگی و خودکارآمدی سالمندان نشان نداد(p=0/54) این آزمون ارتباط آماری معناداری بین سن، سطح تحصیلات، آگاهی در زمینه سواد سلامت با سواد سلامت در سالمندان نشان داد (p=0/05). آزمون آماری پیرسون همچنین ارتباط آماری معناداری را بین سن، میزان درآمد، سطح تحصیلات، آگاهی در زمینه سواد سلامت با خودکارآمدی سالمندان نشان داد(p<0/05). نتیجه گیری: با توجه به اینکه بین سواد سلامت و خودکارآمدی ارتباط مثبت وجود دارد و چون موجب استقلال سالمندان و کاهش بار مالی ناشی از مراقبت های مربوط به سالمندان می گردد، لازم است که سیاست گذاران سیستم های بهداشتی درمانی به مسأله سواد سلامت در برنامه ریزی های آموزشی توجه نمایند. همچنین پیشنهاد می شود مطالعاتی در سطح وسیع تر و در دوره زماني طولاني تر جهت درک بهتر روابط ميان متغيرها انجام شود.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: R Medicine > RN Health > RN1004 Health Care Management
R Medicine > RT Nursing
Divisions: University Portal > schools > snm
Depositing User: pr Nursing and Midwifery School
Date Deposited: 20 Jun 2019 05:28
Last Modified: 20 Jun 2019 05:28
URI: http://eprints.qums.ac.ir/id/eprint/8763

Actions (login required)

View Item View Item