qums

بررسی عوامل پیش‌بینی کننده سقوط در منزل سالمندان شهر قزوین در سال 1397

Bagheri roochi, Amaneh (2019) بررسی عوامل پیش‌بینی کننده سقوط در منزل سالمندان شهر قزوین در سال 1397. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی قزوین.

[img] PDF
Download (321kB)

Abstract

چکیده زمینه و هدف: سقوط یکی از شایع‌ترین و جدی‌ترین حوادث منزل در سالمندان به شمار می‌رود. عوارض ناشی از سقوط نقش مؤثری در کاهش کیفیت زندگی، افزایش میزان ناتوانی و مرگ‌ومیر سالمندان دارد. بنابراین مطالعه حاضر باهدف تعیین عوامل پیش‌بینی کننده سقوط سالمندان در شهر قزوین انجام شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 300 سالمند 60 سال و بالاتر ساکن شهر قزوین، در سال 1397 انجام شد. سالمندان با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های اطلاعات دموگرافیک، چک‌لیست بیماری‌های شایع جسمی و روحی-روانی، مشخصات سقوط در طی یک سال اخیر، آزمون کوتاه شده شناختی ، ابزار غربالگري زمين خوردن و حوادث در منزل ، مقياس خود اظهاری سلامت جهت تعیین وضعیت فعالیت فیزیکی و آزمون ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ و راه رﻓﺘﻦ زمان‌دار جهت تعیین وضعیت تعادل استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل رگرسیون غیرخطی لجستیک برای تعیین پیش‌بینی کننده‌های سقوط در منزل در نرم‌افزار SPSS نسخه 24 مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌ها: میانگین سنی سالمندان 90/8 ± 11/70 بودند. حدود یک سوم سالمندان شرکت‌کننده در مطالعه (100نفر،3/33 % ) سابقه سقوط در منزل را در طی یک سال گذشته گزارش نمودند. بیشتر سقوط‌ها در حیاط منزل (22% ، 22نفر) و در شب (34% ،34نفر) اتفاق افتاد. بیشترین عارضه گزارش‌شده ناشی از سقوط کبودی (30 % ، 30نفر) و شکستگی (28% ، 28نفر) بود. نیمی از سالمندان دچار سقوط نیازمند بستری در بیمارستان شده و حدود یک ‌سوم آنان (33 % ،33نفر) تحت عمل جراحی قرار گرفتند. بر اساس گزارش سالمندان، بیشترین علل سقوط، لیز خوردن (26 % ،26 نفر) ، روشنایی کم مسیرهای رفت‌وآمد (16 % ، 16نفر) و کمترین عدم تعادل (5 % ، 5نفر) و شلوغی مسیر رفت‌وآمد (6 % ،6نفر) بود. نتایج آنالیز رگرسیون غیرخطی لجستیک نشان داد که متغیرهای سن )03/1-15/1, CI = 09/1 OR =)، بیماری‌های جسمی ) 01/1-70/1, CI = 312/1OR =)، تعداد دارو ) 44/1-49/19 , CI = 305/5OR =) ، وضعیت تعادل سالمندان ) 07/1-01/1, CI = 039/1OR =) و فعالیت فیزیکی ) 92/0-57/0, CI= 724/0 OR =) به‌عنوان پیش‌بینی کننده داخلی و خطرات مربوط به استفاده از توالت ) 78/1-11/1, CI = 40/1OR =)، حمام ) 81/3-22/1, CI = 15/2OR =) و باز و بسته کردن درب ورودی ) 96/2-30/1, CI = 96/1 OR =) به‌عنوان پیش‌بینی کننده‌های خارجی به‌طور معنی‌داری، سقوط در منزل سالمندان را پیش‌بینی می‌کرد (p-value < 0.05). به‌طورکلی عوامل داخلی 5/42 تا 0/60 درصد و عوامل خارجی 8/21 تا 3/30 درصد سقوط در منزل سالمندان را پیش‌بینی می‌نماید. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر، فراوانی سقوط در منزل سالمندان نسبتاً بالابوده و وجود مشکلات ایمنی مربوط به توالت، حمام و درب ورودی به‌عنوان پیش‌بینی کننده‌های خارجی و سن بالا، افزایش تعداد بیماری‌های جسمی و تعداد داروهای مصرفی، عدم تعادل و فعالیت فیزیکی کم به‌عنوان پیش‌بینی کننده‌های داخلی سقوط در منزل معرفی شدند. کلمات کلیدی: سقوط، سالمند، ایمنی منازل، عدم تعادل

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: University Portal > schools > snm
Depositing User: pr Nursing and Midwifery School
Date Deposited: 20 Jun 2019 05:29
Last Modified: 20 Jun 2019 05:29
URI: http://eprints.qums.ac.ir/id/eprint/8765

Actions (login required)

View Item View Item