qums

بررسی فاصله بطنی-دهلیزی در بیماران AVNRT بعنوان شاخصی برای افتراق با AVRT

اسدی گورجی, مطهره (2019) بررسی فاصله بطنی-دهلیزی در بیماران AVNRT بعنوان شاخصی برای افتراق با AVRT. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

[img] HTML
Download (13kB)
[img] HTML
Download (13kB)

Abstract

چکیده مقدمه:اگرچه یک ventriculoatrial interval ≤70 ms برای افتراق تاکیکاردی ورود مجدد گره دهلیزی بطنی از تاکیکاردی چرخشی دهلیزی بطنی استفاده میشود ،یک VAI کمتر از هفتاد میلی ثانیه در نمونه هایی از AVRT دیده شد. این مطالعه به منظور ارزیابی VAI کوتاه در اریتمی های فوق بطنی طراحی شد. مواد و روش ها: این مطالعه بصورت توصیفی تحلیلی برروی 124 بیمار با اریتمی فوق بطنی مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی سینای قزوین و بصورت اینده نگر انجام شد .بیماران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گرد اوری داده ها از پرسشنامه اطلاعات فردی و داده های مطالعه الکتروفیزیولوژی بود.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS V25 انجام شد. نتایج: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که 22بیمار دارای مسیر فرعی بودند. 92.2% گروه AVNRT VA-HIS کمتر از 70 میلی ثانیه داشتند. 27.3% افراد گروه AVRT دارای VA-HIS کمتر از 70 میلی ثانیه و همچنین 9.1% انها VA-HRA کمتر از 70 میلی ثانیه داشتند. از افراد با مسیر فرعی 6 بیمار VA-HIS کمتر از 70 میلی ثانیه داشتند که یک نفر دارای مسیر فرعی Left lateral ، سه نفر left posterior و دو نفر right posteroseptal بودند. VA-HRA کمتر از 70 میلی ثانیه هم تنها در دو بیمار با مسیر فرعی Left lateral دیده شد. نتیجه گیری:مطالعه حاضر نشان داد که VA Interval≤70 ms برای افتراق AVNRT , و AVRT معیار محکمی نمیباشد کلیدواژه: فاصله بطنی-دهلیزی، تاکیکاردی ورود مجدد گره دهلیزی بطنی، تاکیکاردی چرخشی دهلیزی بطنی

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: R Medicine > RI Heart
Divisions: University Thesis > Faculty of Medicine
Depositing User: Medicine School Students
Date Deposited: 23 Sep 2019 06:21
Last Modified: 23 Sep 2019 06:21
URI: http://eprints.qums.ac.ir/id/eprint/8974

Actions (login required)

View Item View Item