qums

اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر مدل خود تنظیمی موقت در تبعیت از درمان بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید در بیمارستان ولایت شهر قزوین

عسگری غنچه, شهناز and پاکپور حاجی آقا, امیر (2019) اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر مدل خود تنظیمی موقت در تبعیت از درمان بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید در بیمارستان ولایت شهر قزوین. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences,Qazvin,Iran.

[img] PDF
Download (192kB)

Abstract

چکیده زمینه: اﻣﺮوزه ﺟﻬﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ رﺷﺪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ. آرتریت روماتوئید(RA) از شایعترین بیماریهای مزمن ناشناخته است که ﯾﮏ درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮده و ﻓﺮاواﻧﯽ آن در زﻧﺎن، ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ایران میزان شیوع آن 33/0 درصد گزارش شده است. تحقیقات نشان می دهد که عدم تبعیت از درمان بسیار شایع است و با نتایج نامطلوب و هزینه های بالاتر مراقبت همراه است. بنابراین تبعیت به عنوان یک چالش مهم در بیماران مبتلا به RA مطرح است که بیماران مبتلا به RA می توانند در صورت رعایت رژیم دارویی، سلامتی خود را بهبود ببخشند. با این حال، میزان تبعیت در بیماران RA نسبتا کم است. هدف: مطالعه حاضر، با هدف تعیین اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر مدل خودتنظیمی موقت در بهبود تبعیت از درمان بیماران مبتلا به RA در بیمارستان ولایت شهر قزوین در سال 97-96 طراحی شده است. روش کار: این مطالعه از نوع کارآزمایی شاهد دار تصادفی شده می باشد که از بهمن ماه ۱۳۹۶ تا دی ماه 1397 بر روی 200 نفر از بیماران RA مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی بیمارستان ولایت قزوین، که هرکدام به طور تصادفی به دو گروه تجربی (EXP؛ با میانگین سن 35/15± 55 ، 100=n) و کنترل (TAU؛ با میانگین سن60/13±40/52 ، 100=n) تخصیص داده شدند انجام شد. گروه EXP برنامه مداخله ای طراحی شده با استفاده از تئوری خودتنظیمی موقت را در راستای تکنیکهای تغییر رفتار دریافت کردند. گروه TAUدر پایان دوره آموزشی مراقبت های مشابه گروه EXP را دریافت کرد. وضعیت تبعیت از درمان در بیماران با استفاده از پرسشنامه های HAQ-DI ,SF-12, MARS و مقیاس سازه های الگو آموزشی بر اساس مدل TST(Temporal Self- regulation Theory) ارزیابی شد. داده های مطالعه در بیماران در سه مرحله( پیش از مداخله و 3 و6 ماه پس از مداخله ) گردآوری شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری واریانس داده های تکراری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و از بسته نرم افزاری SPSS نسخه 23 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که گروه تجربی بهبودی بیشتری نسبت به گروه کنترل در مقیاس تبعیت از درمان داشتند (001/0≥ Pدر پیگیری های سه و شش ماهه). نمرات شاخص کیفیت زندگی جسمی و روانی، شاخص درد، ارزیابی ناتوانی سلامت و سازه های تئوری خودتنظیمی موقت نشاندهنده رابطه مثبت و معنادار و تاثیر گذار بودن آموزش رفتار تبعیت از درمان در بیماران آرتریت روماتوئید می باشد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مداخله مبتنی بر تئوری برای بهبود تبعیت از درمان اثرات امیدوارکننده ای برای بیماران RA دارد. همچنین به علت اهمیت تبعیت از درمان در سلامت بیماران RA بهتر است این شیوه آموزشی در کلیه مراکز بهداشتی و درمانی برای بیماران RA مورد استفاده قرار گیرد. کلیدواژه: مداخله آموزشی، مدل خودتنظیمی موقت، تبعیت از درمان، آرتریت روماتوئید، بیمارستان ولایت، شهر قزوین

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine
Divisions: University Thesis > Faculty of Health > Public Health
Depositing User: Health School Students
Date Deposited: 21 Oct 2019 08:50
Last Modified: 21 Oct 2019 08:50
URI: http://eprints.qums.ac.ir/id/eprint/9082

Actions (login required)

View Item View Item