qums

شناسایی عوامل موثر بر طول مدت اقامت بیماران در بخش اورژانس مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع) شهر کرج

bagheri, zahra and rafiei, sima and Mohebifar, rafat (2019) شناسایی عوامل موثر بر طول مدت اقامت بیماران در بخش اورژانس مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع) شهر کرج. Masters thesis, Qazvin university of Medical Sciences.

[img] PDF
Download (401kB)

Abstract

زمینه و هدف: بخش اورژانس به دلیل مواجهه با حجم وسیعی از بیماران با شرایط حساس بالینی همواره از اهمیت ویژه¬ای در میان سایر بخش های بیمارستانی برخوردار بوده است، به همین سبب نحوه عملکرد این بخش می¬تواند تاثیر بسزایی بر عملکرد سایر بخش های بیمارستان داشته باشد. یکی از مهم ترین شاخص های عملکردی این بخش را طول مدت اقامت بیماران در این بخش و به عبارتی دو شاخص مهم تعیین تکلیف بموقع بیماران و خروج فیزیکی آنها از این بخش دانسته اند که نه تنها بر کارایی بلکه بر اثربخشی خدمات ارائه شده در مراکز درمانی و بیمارستانی تاثیرگذار می باشند. با توجه به این مهم، مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل موثر بر این شاخص های زمانی در بخش اورژانس مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع) شهر کرج در سال های 97-96 انجام شده است. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از حیث هدف کاربردی و از نوع مطالعات توصیفی تحلیلی می باشد که به صورت مقطعی در سال 1396 و در بخش اورژانس مجتمع بیمارستانی امام علی (ع) شهر کرج انجام شده است. جمع آوری داده های مورد نیاز مطالعه براساس چک لیستی که با توجه به عوامل ذکر شده در متون عملی و با نظرخواهی از خبرگان این حوزه طراحی شده است و از طریق مراجعه به پرونده بیماران پذیرش شده در بازه زمانی شش ماهه اول1396 صورت گرفت. تحلیل داده¬ها نیز با استفاده از روش¬های آماری توصیفی (شامل میانگین و انحراف معیار)، آزمون¬های آماری t- test و ANOVA و نیز معادلات رگرسیونی در نرم افزار SPSS نسخه 20 انجام شد. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد نوع پوشش بیمه¬ای بیماران، نوع بیماری آنها، وضعیت به هنگام ترخیص، لزوم انجام مشاوره داخل یا خارج بیمارستانی توسط تیم متخصص پزشکی، لزوم انجام آزمایشات تشخیصی و تصویربرداری در زمان بستری از جمله عواملی بودند که بر طول مدت اقامت بیماران در این بخش تاثیر گذار بوده¬اند. به طور کلی از میان مجموعه عوامل شناسایی شده، فاصله زمانی میان انجام تصویربرداری و آزمایشات بالینی تا دریافت نتیجه آنها و نیز انجام تریاژ از سوی پرستار تا اولین ویزیت پزشک بیشترین تاثیرگذاری را بر شاخص مورد بررسی داشته¬اند. بحث و نتیجه¬گیری: اتخاذ سیاست هایی که بتوانند نحوه برخورد صحیح و برنامه ریزی مناسب در ارتباط با عوامل شناسایی شده را مدنظر قرار داده و در جهت اصلاح امور به شکلی کارا و اثربخش برخورد نمایند قادر خواهند بود در کاهش زمان بستری بیماران در بخش اورژانس که محلی برای بستری موقت بیماران بشمار می آید نقش مهمی ایفا نمایند تا بدین نحو و با تعیین تکلیف بموقع بیماران و خروج فیزیکی آنها از بخش اورژانس امکان بستری بیمارانی که به خدمات درمانی و مراقبتی این واحد نیاز دارند فراهم گردیده و استمرار درمان به شکلی موثر محقق گردد. واژگان کلیدی: تعیین تکلیف بیماران، خروج فیزیکی، طول مدت اقامت، اورژانس، بیمارستان، بیمار

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: R Medicine > RN Health > RN1004 Health Care Management
Divisions: University Thesis > Faculty of Health
Depositing User: zahra bagheri
Date Deposited: 18 Aug 2020 04:06
Last Modified: 18 Aug 2020 04:06
URI: http://eprints.qums.ac.ir/id/eprint/9869

Actions (login required)

View Item View Item