qums

Items where Division is "University Portal > schools > sd" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | D | E | F | G | H | J | K | M | N | P | R | S | T | V | Y
Number of items: 58.

A

Afshar Tabar, Moslem (2014) ارزیابی رضایت از لبخند و شاخص¬های مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، سال تحصیلی 93-1392. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Ahmad Pour, Hossein (2014) تاثیر پست های ریختگی Nickel-Chrome و Non-precious gold color Alloy براستحکام شکست دندان های اندو شده درشرایط آزمایشگاهی. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Akhbari Shojaee, Mohaddese (2014) بررسی آناتومیک سوراخ چانه ای و LOOP انتریور کانال دندانی تحتانی درتصاویر CBCT. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Alidoosti, Kamal (2014) بررسی اثر 4 نوع سمان وتاثیرضخامت پرسلن ونیرکننده دردو A2 Shade و A3/5 بررنگ رستوریشن های زیرکونیابابیس Cercon ht. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Arjmand, Negar (2014) بررسی مورفولوژی ریشه کانال مولر های اول و دوم مندیبل بر اساس طبقه بندی های Vertucci و Weine با استفاده از آرشیو تصاویر تهیه شده به روشCone-Beam Computed Tomography در مرکز رادیولوژی پرتو در قزوین در سال 1391. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Ashtari, Omid (2014) بررسی میزان انگیزه ونگرش دانشجویان پزشکی ودندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین نسبت به ادامه تحصیل دررشته های تخصصی در سال 93. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Ashtarzadeh, AliReza (2014) ارزیابی موارد ارجاعی بیماران نیازمند به درمان ریشه به مطب های متخصصین درمان ریشه شهر قزوین درسال 1391. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

D

Dezfoolian Kermanshahi, Mahsa (2014) بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر قزوین که حداقل یک بار دوره ی بازآموزی شرکت کرده اند، در مورد بیماریهای التهابی اطراف ایمپلنت و درمان آنها در سال 1392. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

E

Emtiazi, Mitra (2014) مقایسه استحکام کششی سمانهای رزینی جهت سمان کردن فایبرپست های مورداستفاده در دندانهای درمان ریشه شده. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

F

Falahatkar, Mohammad Sadegh (2014) بررسی پوشش واکسیناسیون وآزمایش سرولوژیک هپاتیت Bدر دانشجویان بالینی ودستیاران تخصصی دانشکده ی دندانپزشکی قزوین. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Falsafi, Farid (2014) ارائۀ مدل پیش¬بینی کنندۀ سن تقویمی بر اساس نسبت حجم پالپ به عاج توسط تصاویر CBCT با کمک نرم¬افزار Ez3D Plus. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

G

Gharati, Dr. Havosh (2014) ت‍اث‍ی‍ر طراح‍ی‌ ب‍دم‍ه‌ ای‍م‍پ‍ل‍ن‍ت‌ ب‍ر روی‌ ث‍ب‍ات‌ آن‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‌ دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Ghasemi, Amin (2014) بررسی مورفولوژی ریشه وکانال پری مولرهای اول و دوم ماگزیلابه روش Cone-Beam Computed Tomography در یک مرکز رادیولوژی در قزوین. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Ghasemi, Mohammad (2014) بررسی مورفولوژی ریشه وکانال دندان های قدامی ماگزیلابه روش Cone-Beam Computed Tomography در یک مرکز رادیولوژی در قزوین. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Gholami, Masoud (2014) بررسی میزان سلنیوم، مس وآهن درسرم خون افراد مبتلا به SCC دهانی. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

gharati, havosh (2014) ت‍اث‍ی‍ر طراح‍ی‌ ب‍دن‍ه‌ ای‍م‍پ‍ل‍ن‍ت‌ ب‍ر روی‌ ث‍ب‍ات‌ آن‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‌ دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

H

Haji Sattari, Fatemeh (2014) بررسی همبستگی میزان فریتین بزاق با میزان سرمی آن. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Hamissi, Hesameddin (2014) بررسی گروه های خونی ABO و RH و بیماری های پریودنتال در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی قزوین. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Hassanzadeh, Bahareh (2014) بررسی فراوانی ضایعات بدخیم دهانی در نمونه های ارسالی به بخش آسیب‌شناسی دانشکده دندانپزشکی کرمان طی سالهای 82-92. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Hejazinia, Mohammad Reza (2014) بررسی پرکردگی¬های نامناسب کانال ریشه قابل مشاهده در رادیوگرافی پانورامیک دیجیتالی در آرشیو کلینیک¬های رادیولوژی دندانپزشکی قزوین. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Hemati, Nahid (2014) مقایسه اثر تآخیر در پردازش و شرایط مختلف نگهداری بر کیفیت تصویر رادیوگرافی در دو سیستم مختلف PSP (Acteon و Digora). Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

J

Jalayer, Sevil (2014) بررسی فراوانی ده ساله Oral Squmous cell carcinoma(طی سالهای 92-1382)دراستان قزوین. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

K

Kamani, Ehsan (2014) بررسی مقایسه ای اثر پیش‌دارویی با آسیفن و دگزامتازون بر موفقیت بی‌حسی عصب آلوئولار تحتانی در دندان‌های با پالپیت برگشت‌ناپذیر علامت‌دار: مطالعه بالینی تصادفی شده دو سو کور CONSORT. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Karami, Haleh (2014) تعیین میزان ریزنشت در ترمیم های کلاس v کامپوزیتی انجام شده با کامپوزیت خود باند شونده. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Khatib Tohidkhaneh, AliReza (2014) شیوع دندان های مولر تارودنت در کلیشه های پانورامیک دیجیتال در شهراهی اهواز، زاهدان، یزد واصفهان در سال 1393. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Kholgamouz, Arezoo (2014) بررسی فراوانی تومور آملوبلاستوما در سال های 76 الی 92 در آرشیو دانشکده های دندانپزشکی قزوین، اصفهان، شیراز و تهران. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

khalili, Zahra (2014) مقایسه اثر اشعه مایکروویو در ضدعفونی نمودن دنچرهای کامل آلوده به دو نوع باکتری S.aureus وP.aeruginosa (به صورت in vitro) با روشهای مکانیکی و شیمیایی. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

M

Masoudi, Seyed Mohammad Ali (2014) بررسی تعداد و آناتومی کانال های ریشه های مولرهای اول و دوم مندیبل با استفاده از CBCT های موجود در شهر قزوین در سال 1391. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Mirmirani, Setare (2014) بررسی شیوع ضایعات بافت نرم دهان در بازنشستگان آموزش و پرورش شهر قزوین در سال 1391. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Mohammadi, Negar (2014) مقایسه میزان درد واضطراب کودکان حین پالپوتومی دندان های مولر شیری با استفاده از تکنیک پخش فیلم در واقعیت مجازی وبدون پخش فیلم. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Mohebbi Rad, Houtan (2014) شیوع دندانهای مولر تارودنت در کلیشه های پانورامیک دیجیتال در شهر های ارومیه، کرج، ساری و قزوین در سال 1392. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Moradi, Ali (2014) بررسی مورفولوژی کانال انسیزورهای مندیبل با استفاده از تصاویر تهیه شده به روش Cone Beam computed Tomography در مرکز رادیولوژی پرتو قزوین در سال 1392. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Mosavvari, Behrad (2014) بررسی اثر اختلاط هیپوکلریت سدیم و کلرهگزیدین گلوکونات در داخل کانال بر ریزنشت اپیکالی به روش تراوش مایع. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Moshirnia, Nasim (2014) بررسی آگاهی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر قزوین نسبت به ریسک رادیوگرافی دندانپزشکی دردوران بارداری درسال 1393. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Motamedi, Matin (2014) بررسی تاثیر تغییرات voxel size در سیستم CBCT بر روی عدد دانسیته استخوان(مطالعه آزمایشگاهی). Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

mosleh, heydar (2014) ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ت‍وام‌ ک‍ل‍روف‍رم‌، گ‍وت‍اپ‍رک‍ا وس‍ی‍ل‍رب‍رWettability و Roughness دی‍واره‌ ک‍ان‍ال‌ دن‍دان‌( م‍طال‍ع‍ه‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌). Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

N

Nik Fallah, Fatemeh (2014) بررسی آگاهی دانشجویان دندانپزشکی قزوین در مدیریت اورژانس دندان های Avulsed در سال تحصیلی 94-93. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Nikdel, Sayyad (2014) بررسی سطح آگاهی دانشجویان 2 سال آخردانشکده دندانپزشکی قزوین در مورد تفسیر تغییرات رادیوگرافی های داخل دهانی. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

nikfallah, maryam (2014) بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی شهرستان کرج در رابطه بانحوه مدیریت بیماران مراجعه کننده با صدمات تروماتیک دندانی در سال 1393. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

P

Peikari, Morteza (2014) ب‍ررس‍ی‌ فراوانی انواع ض‍ای‍ع‍ات‌ واک‍ن‍ش‍ی‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ح‍ف‍ره‌ ده‍ان‌ در ب‍خ‍ش‌ پ‍ات‍ول‍وژی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ کرمان طی سال های 92-82. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

R

Rahami, Mohammad Soheil (2014) بررسي تأثير نوع آموزش بر آگاهي دندانپزشکان عمومي شهر قزوین دربارة موارد تجویز تصاویر CBCT. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Ranjbar Satri, Safar Ali (2014) بررسی اثر اشعه ماکروویو در ضدعفونی نمودن دنچرهای آلوده با میکروارگانیسم کاندیدا آلبیکس به صورت Innitro در مقایسه باروش های مکانیکی وشیمیایی. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

S

Saboor Bagherzadeh, Bahareh (2014) بررسی دانش ونگرش بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی قزوین درباره HIV وAIDS. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Sadeghi, Mohammad (2014) شیوع استوماتیت آفتی عودکننده دردستیاران تخصصی پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال تحصیلی 93-1392. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Safari, Sina (2014) بررسی‌ نظرات اعضاء هیئت‌علمی دانشکده دندانپزشکی‌ قزوین در ارتباط با بهره‌گیری از منابع اطلاعاتی در سال 1393‌. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Salehi, Maziar (2014) بررسی تاثیر افزایش دفعات اندازه گیری شاخص Implant Stability Quotient)ISQ) توسط دستگاهOsstell بردقت ارزیابی osseointegration. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Sanati, Narjes (2014) بررسی اثرآنتی میکروبیال پروپولیس، هیپوکلریت سدیم و H2O2 برروی موادسیلیکون افزایشی آلوده شده به باکتری های Pseudomonas aeroginosa , aureusStaphylococcus در شرایط آزمایشگاهی. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Shali, Zeynab (2014) بررسی میزان آگاهی و مهارت تشخیصی اینترن های پزشکی وپزشکان عمومی شهرقزوین درباره ضایعات شایع خوش خیم وبدخیم دهان. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Shalli, Zeynab (2014) بررسی میزان آگاهی ومهارت تشخیصی اینترن های پزشکی و پزشکی عمومی شهر قزوین درباره ضایعات شایع خوش خیم وبدخیم دهان. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Sohraby, Mona (2014) مقایسه نتایج زیبایی بافت نرم اطراف تک ایمپلنت های قرارداده شده به روش فوری وایمپلنت های قرارداده شده در ساکت های ترمیم یافته. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

T

Tabibzadeh Tehrani, Sareh (2014) بررسی دیدگاه دانش آموختگان سال های 89 تا 91 دانشکده دندان پزشکی از کفایت آموزشهای داده شده در حین تحصیل. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Talaie, Amir (2014) مقایسه ی دوسیستم Path File و Scout Race در ترانسپورتیشن کانال های انحنادار ریشه به صورت آزمایشگاهی. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Taromi, Zahra (2014) مقایسه ریزنشت چهارروش سیل انتهای ریشه باجایگذاری MTA و CEM cxement به صورت ارتوگریدیارتروگرید با استفاده ازروش مایع. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Torabi, Samaneh (2014) بررسی تاثیطب سوزنی بر بی حسی عصب آلئوورا تحتانی برای دندان های دچار پالپیت برگشت ناپذیر علامت دار. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Torbati, Siavash (2014) بررسی اثر آنتی میکروبیال پروپولیس، هیپوکلریت سدیم و H2O2 برروی مواد سیلیکون افزایشی آلوده شده به قارچ کاندیدا آلبیکانس در شرایط آزمایشگاهی. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

V

Velmiskina, Yuliya (2014) بررسی شیوع بی دندانی کامل در بازنشستگان آموزش وپرورش شهرقزوین. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Verdipanah, Zeynab (2014) بررسی آگاهی وعملکرد متخصصان ودستیاران زنان وزایمان ازتاثیر بیماری های پریودنتال بر عوارض نا خواسته بارداری درمراکز آموزشی درمانگاه دانشگاه تهران درسال 1392. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

Y

Yousefi, Mehdi (2014) بررسی ضایعات واکنشی زبان در آرشیو دانشکده¬های دندانپزشکی قزوین و شهید بهشتی تهران طی 15 سال گذشته. Masters thesis, Qazvin Univerity of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

This list was generated on Tue Mar 21 01:46:13 2023 +0330.